Remissvar PM Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri

Diarienummer: 2021/0326

Justitiedepartementet

Datum: 26 maj 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket avstår från att lämna synpunkter på utkastets förslag till lagstiftning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén, arbetsrättsjurist Annika Jonasson samt utredare Robert Cloarec, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Robert Cloarec

Ansvarig handläggare:
Robert Cloarec