Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och behandling

Diarienummer: 2021/0377

Socialdepartementet

Datum: 1 juni 2021

Arbetsgivarverket lämnar synpunkter på de delar av förslaget i promemorian som bedöms vara av särskilt intresse för den statliga arbetsgivarpolitiken.

Regeringen föreslår en förlängning under hela 2022 av de tillfälliga reglerna om undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete då vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19. För att undantaget ska bli aktuellt ska det även fortsättningsvis krävas att övervägande skäl talar för att arbetstagaren kan återgå i arbete hos arbetsgivaren när vården eller rehabiliteringen har slutförts.

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens bedömning att det kan behövas ett undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete, i de beskrivna situationerna även under 2022. Arbetsgivarverket tillstyrker därför en förlängning av de nu gällande tillfälliga reglerna avseende detta.

Arbetsgivarverket vill i sammanhanget även uppmärksamma arbetsgivarens ansvar för att de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genomförs, som behövs för att en sjukskriven arbetstagare ska kunna återgå i sitt arbete. Dessa åtgärder kan och bör ofta påbörjas trots att arbetstagaren inte är medicinskt färdigbehandlad, för att återgången i arbete ska kunna ske så tidigt och på ett så bra sätt som möjligt.

För att kunna uppfylla sitt rehabiliteringsansvar behöver arbetsgivaren således ofta arbeta aktivt med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen även i de fall då den medicinska behandlingen eller rehabiliteringen har skjutits upp. Detta oavsett anledningen till förseningen. Det är då viktigt att de olika aktörer som är inblandade i en sådan rehabiliteringsprocess, främst Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, inte passivt avvaktar att den medicinska behandlingen ska bli genomförd. Aktörerna behöver, på ett aktivt sätt, delta i olika rehabiliterings- och avstämningsmöten och bidra med information och liknande som arbetsgivaren behöver för att nödvändiga arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska kunna genomföras. Detta gäller även i de situationer som beskrivs i promemorian, det vill säga då den medicinska behandlingen eller rehabiliteringen har skjutits upp på grund av effekter av covid-19.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog chefsjurist Hedda Mann, kommunikationschef Lars Andrén, chef arbetsgivarutveckling Åsa Krook och socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Hanna Larsson