Remissvar Ekonomistyrningsverkets (ESVs) förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Diarienummer: 2021/0621

Ekonomistyrningsverket

Datum: 24 september 2021

Arbetsgivarverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss om Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) förslag på nya föreskrifter och allmänna råd.

Arbetsgivarverket uttalar sig i rollen som förvaltningsmyndighet och inte som arbetsgivarorganisation.

Vi instämmer i samtliga ESV:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd till:

  • Avgiftsförordningen (1992:191)
  • Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
  • Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210)
  • Statliga inrapporteringskoder (S-koder)

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog chef för Intressebevakning och kommunikation Lars Andrén och verksamhetsutvecklare Marie Pettersson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Marie Pettersson

Ansvarig handläggare:
Marie Pettersson