Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46

Diarienummer: 2021/0477

Justitiedepartementet

Datum: 20 augusti 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Förslagen bedöms inte ur ett övergripande statligt perspektiv, ha några större arbetsgivarpolitiska konsekvenser.

De konsekvenser som finns för berörda myndigheter med respektive förslag redovisas tydligt och de avser exempelvis inledningsvis ökad arbetsbelastning samt behov av utveckling och förstärkning av kompetens. Enligt förslagen ska förändringarna i ett senare skede medföra en effektivare resursanvändning. Arbetsgivarverket vill uppmärksamma att det under ett inledande skede kan behövas erforderliga resursförstärkningar innan de förväntade effekterna fått genomslag.

I betänkandet föreslås också en fortsatt försöksverksamhet vilket ter sig rimligt. Med dessa konstateranden avstår Arbetsgivarverket från att i övrigt lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschef Lars Andrén samt utredare Robert Cloarec, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Robert Cloarec

Ansvarig handläggare:
Robert Cloarec