Yttrande över delbetänkande VAB för åtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Diarienummer: 2021/0549

Socialdepartementet

Datum: 1 november 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Verket begränsar sitt yttrande till synpunkter av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Enligt förslaget införs en ny ersättningsgrund som innebär att en förälder till ett barn med sjukdom eller funktionsnedsättning i vissa situationer ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning. Detta ska gälla när föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem samt andra pedagogiska verksamheter. Enligt förslaget ska ersättningen utbetalas enligt samma åldersgränser och antal dagar som normalt sett gäller för tillfällig föräldrapenning samt med nuvarande ledighetsrätt enligt föräldraledighetslagen.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget av följande skäl.

Förslaget bedöms inte innebära att den totala frånvaron för arbetstagare ökar nämnvärt. Det handlar ofta om föräldrar som har behövt vara borta från arbetet under en längre tid för vård av barn. Utredningen framhåller att föräldrars närvaro i dessa situationer som regel är nödvändig för att barnet sedan ska kunna vistas i verksamheten utan föräldern. Detta ger i sin tur möjligheter för föräldern att återgå i arbete eller söka arbete. Förslaget bedöms därmed stärka arbetslinjen.

Arbetsgivarverket instämmer också i utredningens bedömning att kvinnor generellt sett fortfarande tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Förslaget innebär att obetalt omsorgsarbete kommer att ersättas i högre grad och således påverka föräldrars livsinkomster positivt samt gynna jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och socialförsäkringsexpert Jenny Lindmark, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Jenny Lindmark