Skatteverkets promemorior - Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser

Diarienummer: 2021/0208

Finansdepartementet

Datum: 28 april 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i Skatteverkets promemorior ”Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad” och ”Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket anser att förslagen innebär både förenklingar och minskade kostnader för statliga arbetsgivare och tillstyrker därför förslagen i Skatteverkets bägge promemorior.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson