Yttrande till remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder

Diarienummer: 2021/0245

Riksarkivet

Datum: 26 maj 2021

Arbetsgivarverket har tagit del av Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på det föreliggande materialet.

Beslut i detta ärende fattas av kommunikationschef Lars Andrén. I den slutliga handläggningen deltog arkivarie Peter Carlsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

 

 

Ansvarig handläggare:
Peter Carlsson