Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster

Diarienummer: 2021/0601

Finansdepartementet

Datum: 14 september 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster”.

Arbetsgivarverket gör ingen fördelningspolitisk bedömning av förslagen, utan yttrar sig endast i frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket ställer sig ur kompetensförsörjningsperspektiv positiv till sänkt skatt på förvärvsinkomster.

Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson