Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022

Diarienummer: 2021/0636

Finansdepartementet

Datum: 12 november 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022”. Arbetsgivarverket yttrar sig endast i frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har i ett tidigare remissvar under våren 2021 lämnat synpunkter på en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar under sommaren 2021 (dnr 2021/0320).

Arbetsgivarverket är generellt sett positiva till sänkningar av skatter och avgifter på arbete men är tveksamma till om förslagen i promemorian är de rätta. Arbetsgivarverket anser fortsatt att det är högst osäkert vilken effekt en sänkning av arbetsgivaravgifter för ungdomar får. De flesta studier visar att den här typen av åtgärd är relativt dyr och inte särskild kostnadseffektiv om målet är att skapa nya jobb och få fler ungdomar i arbete. Sänkningen riskerar att leda till undanträngningseffekter på arbetsmarknaden, det vill säga att en anställning av någon annan ändå hade kommit tillstånd. Inte minst när de branscher som drabbats hårdast under pandemin och som sysselsätter en stor andel ungdomar nu snabbt börjar växa igen.

Det kan inte heller uteslutas att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna istället resulterar i högre löner, en så kallad övervältring på lön även om en tillfällig nedsättning endast väntas ge en mindre effekt. Sammanfattningsvis brukar sysselsättningseffekten vara positiv, men relativt blygsam.

Tidigare kriser har visat att ungdomar generellt sett, till skillnad från många andra grupper på arbetsmarknaden, är flexibla och återhämtar sig snabbt från en tillfällig kortare arbetslöshet. Ungdomar i den här åldern riskerar generellt därför sällan att hamna i långtidsarbetslöshet. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning har dock svårare på arbetsmarknaden och riskerar långtidsarbetslöshet. Därför bör inriktningen av den här typen av åtgärder vara inriktade mot grupper av ungdomar som har det svårare på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

 

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson