Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemoria ”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program”

Diarienummer: 2021/0305

Utbildningsdepartementet

Datum: 26 maj 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Arbetsgivarverket besvarar remissen med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om att införa försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program. Idag råder brist på kompetens i många branscher, samtidigt som det är svårt för många unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivarverkets bedömning är att den föreslagna åtgärden, om försöket faller väl ut, skulle kunna bidra till stärkt matchning och bättre tillgång på kompetens.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Sofie Andersson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

 

Ansvarig handläggare:
Sofie Andersson