Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Diarienummer: 2021/0717

Socialdepartementet

Datum: 21 december 2021

I denna promemoria föreslås att nedan beskrivna förslag ska få ett tidigarelagt ikraftträdandedatum än vad som föreslagits i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Enligt promemorian ska förslagen träda i kraft den 1 juli 2022 istället för till årsskiftet 2022/2023 som föreslagits i betänkandet.

I ovan nämnda betänkande föreslår utredningen bland annat en harmonisering av arbetsmarknadsbegreppet. Förslaget innebär att vid prövning av rätt till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömning av individens arbetsförmåga göras i förhållande till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning.

I betänkandet föreslår utredningen även lättnader vid prövning av sjukersättning för äldre individer, som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald.

Arbetsgivarverket hänvisar till sitt yttrande över ovan nämnda betänkande när det gäller förslagens utformning. Bland annat avstyrker Arbetsgivarverket förslaget om lättnader i regelverket för äldre vid prövning av rätt till sjukersättning i sin helhet. Arbetsgivarverket hänvisar till det yttrandet även gällande förslaget i denna promemoria om ett förtydligande i lagtext kring vad som avses med ”arbeten som den försäkrade har erfarenhet av”.

Enligt Arbetsgivarverkets bedömning innebär de föreslagna förändringarna en stor påverkan på berörda aktörer, både ur ett administrativt perspektiv och ur ett informativt perspektiv. För att genomförandet av förändringarna ska kunna ske på bästa sätt krävs därför gott om tid till denna omställning. Dessutom träder det nya arbetsmarknadsbegreppet för sjukpenning i kraft först den 1 september 2022, det vill säga två månader efter föreslaget ikraftträdandedatum för de aktuella förslagen i denna promemoria. Eftersom förslaget om en harmonisering av arbetsmarknadsbegreppet innebär att arbetsförmågan ska prövas mot det nya arbetsmarknadsbegreppet även vid rätten till sjuk- och aktivitetsersättning så uppstår det ett glapp i regelverket under en tid. Enligt Arbetsgivarverkets mening kan detta innebära en ökad svårighet för alla inblandade att få en förståelse och överblick avseende hur systemet är tänkt att fungera och vilka regler som gäller.

Med anledning av resonemanget ovan avstyrker Arbetsgivarverket ett tidigarelagt datum för ikraftträdande enligt förslaget i denna promemoria.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog förhandlingschef Anna Falck, kommunikationschef Lars Andrén, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook, stabschef Ulrika Atterfors och socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut


Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Hanna Larsson