Skattereduktion för avgifter till arbetslöshetskassa

Diarienummer: 2021/0660

Finansdepartementet

Datum: 22 november 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Skattereduktion för avgifter till arbetslöshetskassa”.

Förslaget om en skattereduktion för avgifter till a-kassan har både för- och nackdelar ur ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

I takt med att arbetsmarknaden och samhället förändrats så har vissa grupper valt att inte försäkra sig. Arbetsgivarverket anser dock att det är viktigt att så många som möjligt är försäkrade. Förslaget i promemorian kommer, allt annat lika, öka incitamenten att försäkra sig. Det minskar trycket på arbetsförsäkringens grundersättning och ekonomiskt bistånd samt utjämnar konsumtion och efterfrågan över konjunkturcykeln. Att vara försäkrad ger också bättre förutsättningar att matcha sin kompetens med lediga jobb. En förbättrad matchning ökar produktiviteten och förbättrar kompetensförsörjningen.

Å andra sidan minskar förslaget försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. Den försäkrade står redan idag för en väldigt liten del av arbetslöshetsförsäkringens kostnader medan den överväldigande delen av kostnaderna finansieras genom arbetsgivaravgifter. Förslaget i promemorian innebär att den andelen av kostnaderna som ersättningstagaren bär blir allt mindre samtidigt som den andel som bärs av arbetsgivare och de löntagare som valt att inte försäkra sig ökar. Arbetsgivarverket menar att om legitimiteten för de frivilliga försäkringssystemet ska kunna bibehållas är det viktigt att den som erhåller ersättningen också på ett rimligt sätt är med och bidrar till dess finansiering.

Ur ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv är det allt för svårt att på längre sikt bedöma vad förslagen innebär. Arbetsgivarverket vill därför varken avstyrka eller tillstyrka förslagen. Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

 

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson