Förslag till ändrade regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier

Diarienummer: 2021/0799

Finansinspektionen

Datum: 13 december 2021

Arbetsgivarverket lämnar skriftliga synpunkter på förslagen i tilläggsremissen ”Förslag till ändrade regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson