Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Diarienummer: 2021/0816

Finansdepartementet

Datum: 20 december 2021

Arbetsgivarverket lämnar skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ” Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering”. Arbetsgivarverket yttrar sig endast i frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut


Roger Vilhelmsson

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson