Förslag på ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning (AFS 2020:9)

Diarienummer: 2021/0446

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 11 juni 2021

Förslag på ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19.

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att ta del av, och lämna synpunkter på, ovanstående förslag på ändring.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunikationschef Lars Andrén. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog arbetsmiljöexpert Tarja Nevala.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Tarja Nevala

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala