Remissvar

Här kan du läsa och ta del av de remissvar som Arbetsgivarverket skrivit.

Hitta remisser

Visa RSS

Här kan du söka fritt efter delar av en titel eller innehåll. Med avgränsningen kan du begränsa sökningen till en viss kategori.

Kategori

Titel Datum Kategori
Remissförslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter 2017-07-04 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över Förslag till ändringar i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 2017-01-27 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) 2017-01-23 Förvaltningspolitik
Remiss Vissa skollagsfrågor – del 4 2017-01-16 Utbildning och forskning
Betänkande En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) 2017-01-30 Förvaltningspolitik
Domstolsverkets promemoria med förslag om förlängd notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) 2017-01-10 Arbetsmarknad och beskattning
Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser 2017-01-16 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) 2017-02-15 Förvaltningspolitik
Skatt på finansiell verksamhet 2017-02-06 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över promemorian En ny organisation för etikprövning av forskning 2017-03-09 Förvaltningspolitik
Yttrande över förslaget om ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada 2017-02-10 Socialförsäkring
Betänkande "Fokus premiepension (SOU 2016:61)" 2017-01-30 Lön och pension
Yttrande över betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) 2017-02-20 Arbetsmarknad och beskattning
Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) 2017-02-27 Förvaltningspolitik
Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) 2017-04-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) 2017-03-31 Förvaltningspolitik
Betänkandet För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 2017-03-22 Förvaltningspolitik
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagande av ny reglering av yrken.. 2017-02-21 Förvaltningspolitik
Betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) 2017-03-24 Förvaltningspolitik
Abrogation of six international labour Conventions and withdrawal of three international labour Recommendations 2017-06-07 EU och internationellt
2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention 2017-06-02 EU och internationellt
Yttrande över promemorian Sjukpenning i avvaktan på slutligt besked (Ds 2017:4) 2017-05-29 Socialförsäkring
Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag 2017-04-04 Arbetsmarknad och beskattning
Arbetsgivarerkets synpunkter avseende Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3) 2017-04-24 EU och internationellt
Ändrad beräkning av bilförmåner 2017-04-04 Arbetsmarknad och beskattning
Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Sänkt skatt för personer med sjukersättning 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Enklare att föra över premiepensionsrätt samt borttagande av föreskrifter om hustrutillägg 2017-05-15 Lön och pension
Yttrande över promemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) 2017-05-15 Socialförsäkring
Sänkt skatt för pensionärer 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag 2017-04-06 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag 2017-06-26 Förvaltningspolitik
Betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) 2017-07-15 Arbetsmiljö
Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på försvarsområdet 2017-04-24 Utbildning och forskning
Betänkandet "digitalforvaltning.nu" (SOU 2017:23) 2017-06-12 Förvaltningspolitik
SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2017-06-20 Utbildning och forskning
Remiss Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden 2017-05-03 Arbetsmiljö
Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2017/18/EU 2017-06-12 Socialförsäkring
Remiss av SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning 2017-06-29 Socialförsäkring
Yttrande över Betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2017-08-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remissvar Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) 2017-09-05 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 2017-08-21 Förvaltningspolitik
Promemorian Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) 2017-06-26 Socialförsäkring
Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) 2017-06-15 Arbetsmarknad och beskattning
Europeiska kommissionens tolkningsmeddelande om arbetstidsdirektivet och rapport om genomförande av arbetstidsdirektivet 2017-06-19 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) 2017-08-28 Socialförsäkring
Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22) 2017-10-04 EU och internationellt
Yttrande över betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) 2017-08-28 Förvaltningspolitik
Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning 2017-06-26 Socialförsäkring
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemoria gällande konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (Ds 2017:10) 2017-06-12 EU och internationellt
Yttrande över Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket 2017-06-22 EU och internationellt
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2017-09-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över "En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17)" 2017-09-22 Förvaltningspolitik
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23) 2017-09-04 EU och internationellt
2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention – Analys och förslag till genomförande (Transportstyrelsen) 2017-09-05 EU och internationellt
Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) 2017-09-13 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30) 2017-09-18 EU och internationellt
Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) 2017-09-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-09-12 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27 2017-07-07 EU och internationellt
ILO:s rapport V (1) Ending violence and harassment against women and men in the world of work 2017-09-04 EU och internationellt
Remiss - förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) 2017-09-20 Förvaltningspolitik
2017 års rapportering om tillämpning av ratificerade konventioner 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-24 Utbildning och forskning
Yttrande över promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen 2017-10-23 Utbildning och forskning
Yttrande över betänkandet SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten 2017-11-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 2017-10-23 Socialförsäkring
En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2017-11-13 Lön och pension
Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) 2017-11-20 Förvaltningspolitik
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-04 Förvaltningspolitik
Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige 2017-09-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde 2017-10-31 Förvaltningspolitik
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68) 2017-12-05 EU och internationellt
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård 2017-11-24 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 2017-12-07 Arbetsmiljö
Promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) 2017-11-01 Förvaltningspolitik
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017-11-27 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning 2017-10-30 Förvaltningspolitik
Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga (Ds 2017:50) 2017-11-09 Förvaltningspolitik
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-12-05 Förvaltningspolitik
Betänkandet Karens för statsråd ovh statssekreterare SOU 2017_3 2017-05-02 Förvaltningspolitik
Strategiplan vid influensapandemi 2018-03-14 Förvaltningspolitik
Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 2018-03-06 Arbetsmarknad och beskattning
Kommissionens förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 2018-04-10 EU och internationellt
Förslag till ändringar i vissa förordningar om förmåner på försvarets område 2018-03-05 Förvaltningspolitik
Förslag på ändring av Arbetsplatsens utformning 2018-03-01 Arbetsmiljö
Utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2018-02-19 Förvaltningspolitik
Delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) 2018-03-26 Förvaltningspolitik
Yttrande över delar av betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan 2018-02-19 Socialförsäkring
Komplettering yttrande - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (Fi2017/03709/S1 2018-01-19 Arbetsmarknad och beskattning
EU-kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU (ändring av Upplysningsdirektivet) 2018-01-18 EU och internationellt
Remiss Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) 2018-02-05 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67) 2018-02-02 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-19 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) 2018-01-11 Förvaltningspolitik
Betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) 2018-02-26 Förvaltningspolitik
Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer 2018-02-26 Förvaltningspolitik
En jämnare utveckling av arbetskostnads-index i pris- och löneomräkningen 2018-01-09 Förvaltningspolitik
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2017:55 2018-01-05 Socialförsäkring
Remiss Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningar (A2017/02195-1) 2018-02-12 Förvaltningspolitik
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) 2018-02-12 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Remittering av betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80) 2018-02-05 Förvaltningspolitik
ILOs rekommendation nr 205 Employment and decent work for peace and resilience 2018-01-11 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) 2018-02-05 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-05 EU och internationellt
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-05 EU och internationellt
Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter 2018-02-04 Förvaltningspolitik
Förslag om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning 2018-01-04 Arbetsmiljö
Yttrande över betänkandet SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigehter - befogenheter och sanktionsmöjligheter 2018-01-22 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om Smittrisker 2018-01-03 Arbetsmiljö
Betänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) 2018-04-23 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 2018-04-11 Utbildning och forskning
Förslag till AMV föreskrifter om riktade hälsoundersökningar 2018-05-29 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 2018-05-04 Förvaltningspolitik
Promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7 2018-04-27 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5) 2018-05-22 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över departementspromemorian Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:8) 2018-06-07 Lön och pension
Remiss av promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2018-04-24 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet 2018-06-01 Lön och pension
Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering 2018-06-07 Utbildning och forskning
Yttrande över kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget om ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag 2018-04-09 Socialförsäkring
Förslag på upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning 2018-05-11 Arbetsmiljö
Remiss - Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 2018-05-03 Förvaltningspolitik
Remisssvar: Fördjupade översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B) 2018-04-23 Förvaltningspolitik
Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete 2018-05-08 Arbetsmiljö
Vägen till självkörande fordon (2018:16) 2018-08-20 Förvaltningspolitik
Betänkandet Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101) 2018-05-02 Socialförsäkring
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 2018-09-14 Utbildning och forskning
Yttrande över delbetänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) 2018-09-12 Arbetsmiljö
Förslag på ändring av föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2018-08-28 Arbetsmiljö
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2018-10-12 Jämställdhet och integration
EU-kommissionens bolagsrättspaket 2018-05-25 EU och internationellt
Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 2018-08-20 Arbetsmarknad och beskattning
Svar på betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2018-06-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) 2018-09-14 Förvaltningspolitik
Förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning 2018-10-15 Arbetsmiljö
Promemoria om prövning av bisysslor för justitieråden samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt 2018-07-02 Arbetsrätt
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) 2018-10-12 Förvaltningspolitik
Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension 2018-08-28 Förvaltningspolitik
Synpunkter avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet 2018-08-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2018:28 "Förlängt anställningsskydd till 69 år" 2018-09-24 Förvaltningspolitik
Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2018-09-12 Förvaltningspolitik,EU och internationellt
Remiss gällande 2018 års rapportering om tillämpningen av ratificerade konventioner 2018-08-15 EU och internationellt
Remissvar av rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2) 2018-08-06 Förvaltningspolitik
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2018-10-10 Arbetsmarknad och beskattning
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021-2027 2018-09-11 EU och internationellt
Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 2018-09-11 EU och internationellt
Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige 2018-08-14 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över departementspromemorian Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) 2018-09-24 Socialförsäkring
Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-10-25 Förvaltningspolitik
Förslag till ny lag om rätt till tjänstledighet och om avtal om gränspendlares rätt till tjänstledighet 2018-08-21 EU och internationellt
Promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) 2018-09-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2018-09-24 Förvaltningspolitik
Promemorian Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster 2018-10-25 Förvaltningspolitik
Betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 2018-10-24 Förvaltningspolitik
ILO:s rapport V 1) Ending Violence and harassment in the world of work 2018-10-02 EU och internationellt
Skatteregler för tjänstepensionsföretag 2018-10-22 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över promemoria En förändrad organisation av Gentekniknämnden 2018-10-16 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande 2018-09-11 Jämställdhet och integration
Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66) 2018-10-09 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) 2018-09-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna samt Statskontorets rapport Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018-09-21 Förvaltningspolitik
Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd 2018-10-02 Förvaltningspolitik,Arbetsmarknad och beskattning
Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 2018-11-26 Utbildning och forskning
F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 2018-11-07 Arbetsmarknad och beskattning
Remiss - Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer 2019-05-09 EU och internationellt
Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2019-04-30 Utbildning och forskning
Remiss av Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om offentlig försvarare 2019-09-03 Förvaltningspolitik
Remiss av förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 2019-02-15 Förvaltningspolitik
Yttrande - SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete 2019-04-30 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över kompletterande pm till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2019-04-15 Förvaltningspolitik
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 2019-03-12 Arbetsmarknad och beskattning
Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 2019-05-08 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Remisspromemorian om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-04-04 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2019-03-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 2019-04-15 Förvaltningspolitik
Rapporten Handläggning av anställningsärenden inom högskolan 2019-03-01 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) 2019-04-30 Lön och pension
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2019-02-01 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Betänkandet Samspel för hälsa Finansiell samordning SOU 2018:80 2019-04-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-02-13 EU och internationellt
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2019-01-14 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) 2019-04-04 Utbildning och forskning
Remiss – Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (Fi2018-03804-FPM) 2019-01-14 Lön och pension
Remiss - Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning 2019-03-12 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss av promemorian Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40 2019-01-31 Arbetsrätt
Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75) 2019-01-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) 2019-01-31 Arbetsmarknad och beskattning
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 2019-06-18 Utbildning och forskning
Remiss av promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter 2019-05-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) 2019-05-13 Förvaltningspolitik
Yttrande över delbetänkande SOU 2019:2, Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum 2019-04-29 Socialförsäkring
Yttrande över Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk 2019-06-17 Förvaltningspolitik
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 2019-06-18 EU och internationellt
Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning 2019-06-04 Förvaltningspolitik
Remiss Utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade 2019-06-28 Förvaltningspolitik
Promemoriorna:1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna 2. Införande av en preklusionsregel 2019-08-16 Förvaltningspolitik
Remissvar - Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s k värnskatt) 2019-07-01 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar - Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år 2019-07-01 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över transportstyrelsens analys och förslag till genomförande av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen 2019-09-04 EU och internationellt
Remiss Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) 2019-07-01 Förvaltningspolitik
Betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) 2019-08-22 EU och internationellt
Yttrande över Sametingets rapport Samiska språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk 2019-09-23 Förvaltningspolitik
Förslag till nya och ändrade föreskrifter för pensionsstiftelser (Fl 18-13990) 2019-08-15 Lön och pension
Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) 2019-09-18 Förvaltningspolitik
Yttande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 2019-10-29 Förvaltningspolitik
Förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 2019-08-14 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13) 2019-09-23 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande - Riksrevisionens ledningsstruktur, 2018/19:URF1 2019-09-09 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM Fjärde järnvägspaketet 2019-10-18 Övrigt
Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer, 2018/19:URF2 2019-09-03 Förvaltningspolitik
Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas 2019-09-09 Förvaltningspolitik
Skattelättnad för arbetsresor 2019-10-29 Förvaltningspolitik
F-skattesystemet - en översyn 2019-09-09 Arbetsmarknad och beskattning
Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23) 2019-11-12 Förvaltningspolitik
Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-10-30 EU och internationellt
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag 2019-09-09 Lön och pension
Yttrande över PM Anslutning till SSCs tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering 2019-10-08 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda 2019-11-12 Förvaltningspolitik
Tillägg till remiss - förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet 2019-10-14 Lön och pension

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se