Remissvar

Här kan du läsa och ta del av de remissvar som Arbetsgivarverket skrivit de senaste två åren. Söker du ett äldre remissvar, kontakta registrator@arbetsgivarverket.se.

Hitta remisser

Visa RSS

Här kan du söka fritt efter delar av en titel eller innehåll. Med avgränsningen kan du begränsa sökningen till en viss kategori.

Kategori

Titel Datum Kategori
Strategiplan vid influensapandemi 2018-03-14 Förvaltningspolitik
Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 2018-03-06 Arbetsmarknad och beskattning
Kommissionens förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 2018-04-10 EU och internationellt
Förslag till ändringar i vissa förordningar om förmåner på försvarets område 2018-03-05 Förvaltningspolitik
Förslag på ändring av Arbetsplatsens utformning 2018-03-01 Arbetsmiljö
Utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2018-02-19 Förvaltningspolitik
Delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) 2018-03-26 Förvaltningspolitik
Yttrande över delar av betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan 2018-02-19 Socialförsäkring
Komplettering yttrande - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (Fi2017/03709/S1 2018-01-19 Arbetsmarknad och beskattning
EU-kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU (ändring av Upplysningsdirektivet) 2018-01-18 EU och internationellt
Remiss Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) 2018-02-05 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67) 2018-02-02 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-19 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) 2018-01-11 Förvaltningspolitik
Betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) 2018-02-26 Förvaltningspolitik
Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer 2018-02-26 Förvaltningspolitik
En jämnare utveckling av arbetskostnads-index i pris- och löneomräkningen 2018-01-09 Förvaltningspolitik
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2017:55 2018-01-05 Socialförsäkring
Remiss Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningar (A2017/02195-1) 2018-02-12 Förvaltningspolitik
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) 2018-02-12 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Remittering av betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80) 2018-02-05 Förvaltningspolitik
ILOs rekommendation nr 205 Employment and decent work for peace and resilience 2018-01-11 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) 2018-02-05 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-05 EU och internationellt
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-05 EU och internationellt
Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter 2018-02-04 Förvaltningspolitik
Förslag om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning 2018-01-04 Arbetsmiljö
Yttrande över betänkandet SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigehter - befogenheter och sanktionsmöjligheter 2018-01-22 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om Smittrisker 2018-01-03 Arbetsmiljö
Betänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) 2018-04-23 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 2018-04-11 Utbildning och forskning
Förslag till AMV föreskrifter om riktade hälsoundersökningar 2018-05-29 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 2018-05-04 Förvaltningspolitik
Promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7 2018-04-27 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5) 2018-05-22 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över departementspromemorian Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:8) 2018-06-07 Lön och pension
Remiss av promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2018-04-24 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet 2018-06-01 Lön och pension
Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering 2018-06-07 Utbildning och forskning
Yttrande över kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget om ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag 2018-04-09 Socialförsäkring
Förslag på upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning 2018-05-11 Arbetsmiljö
Remiss - Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 2018-05-03 Förvaltningspolitik
Remisssvar: Fördjupade översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B) 2018-04-23 Förvaltningspolitik
Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete 2018-05-08 Arbetsmiljö
Vägen till självkörande fordon (2018:16) 2018-08-20 Förvaltningspolitik
Betänkandet Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101) 2018-05-02 Socialförsäkring
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 2018-09-14 Utbildning och forskning
Yttrande över delbetänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) 2018-09-12 Arbetsmiljö
Förslag på ändring av föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2018-08-28 Arbetsmiljö
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2018-10-12 Jämställdhet och integration
EU-kommissionens bolagsrättspaket 2018-05-25 EU och internationellt
Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 2018-08-20 Arbetsmarknad och beskattning
Svar på betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2018-06-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) 2018-09-14 Förvaltningspolitik
Förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning 2018-10-15 Arbetsmiljö
Promemoria om prövning av bisysslor för justitieråden samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt 2018-07-02 Arbetsrätt
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) 2018-10-12 Förvaltningspolitik
Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension 2018-08-28 Förvaltningspolitik
Synpunkter avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet 2018-08-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2018:28 "Förlängt anställningsskydd till 69 år" 2018-09-24 Förvaltningspolitik
Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2018-09-12 Förvaltningspolitik,EU och internationellt
Remiss gällande 2018 års rapportering om tillämpningen av ratificerade konventioner 2018-08-15 EU och internationellt
Remissvar av rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2) 2018-08-06 Förvaltningspolitik
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2018-10-10 Arbetsmarknad och beskattning
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021-2027 2018-09-11 EU och internationellt
Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 2018-09-11 EU och internationellt
Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige 2018-08-14 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över departementspromemorian Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) 2018-09-24 Socialförsäkring
Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-10-25 Förvaltningspolitik
Förslag till ny lag om rätt till tjänstledighet och om avtal om gränspendlares rätt till tjänstledighet 2018-08-21 EU och internationellt
Promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) 2018-09-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2018-09-24 Förvaltningspolitik
Promemorian Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster 2018-10-25 Förvaltningspolitik
Betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 2018-10-24 Förvaltningspolitik
ILO:s rapport V 1) Ending Violence and harassment in the world of work 2018-10-02 EU och internationellt
Skatteregler för tjänstepensionsföretag 2018-10-22 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över promemoria En förändrad organisation av Gentekniknämnden 2018-10-16 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande 2018-09-11 Jämställdhet och integration
Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66) 2018-10-09 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) 2018-09-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna samt Statskontorets rapport Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018-09-21 Förvaltningspolitik
Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd 2018-10-02 Förvaltningspolitik,Arbetsmarknad och beskattning
Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 2018-11-26 Utbildning och forskning
F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 2018-11-07 Arbetsmarknad och beskattning
Remiss - Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer 2019-05-09 EU och internationellt
Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2019-04-30 Utbildning och forskning
Remiss av Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om offentlig försvarare 2019-09-03 Förvaltningspolitik
Remiss av förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 2019-02-15 Förvaltningspolitik
Yttrande - SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete 2019-04-30 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över kompletterande pm till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2019-04-15 Förvaltningspolitik
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 2019-03-12 Arbetsmarknad och beskattning
Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 2019-05-08 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Remisspromemorian om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-04-04 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2019-03-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 2019-04-15 Förvaltningspolitik
Rapporten Handläggning av anställningsärenden inom högskolan 2019-03-01 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) 2019-04-30 Lön och pension
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2019-02-01 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Betänkandet Samspel för hälsa Finansiell samordning SOU 2018:80 2019-04-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-02-13 EU och internationellt
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2019-01-14 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) 2019-04-04 Utbildning och forskning
Remiss – Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (Fi2018-03804-FPM) 2019-01-14 Lön och pension
Remiss - Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning 2019-03-12 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss av promemorian Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40 2019-01-31 Arbetsrätt
Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75) 2019-01-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) 2019-01-31 Arbetsmarknad och beskattning
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 2019-06-18 Utbildning och forskning
Remiss av promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter 2019-05-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) 2019-05-13 Förvaltningspolitik
Yttrande över delbetänkande SOU 2019:2, Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum 2019-04-29 Socialförsäkring
Yttrande över Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk 2019-06-17 Förvaltningspolitik
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 2019-06-18 EU och internationellt
Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning 2019-06-04 Förvaltningspolitik
Remiss Utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade 2019-06-28 Förvaltningspolitik
Promemoriorna:1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna 2. Införande av en preklusionsregel 2019-08-16 Förvaltningspolitik
Remissvar - Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s k värnskatt) 2019-07-01 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar - Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år 2019-07-01 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över transportstyrelsens analys och förslag till genomförande av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen 2019-09-04 EU och internationellt
Remiss Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) 2019-07-01 Förvaltningspolitik
Betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) 2019-08-22 EU och internationellt
Yttrande över Sametingets rapport Samiska språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk 2019-09-23 Förvaltningspolitik
Förslag till nya och ändrade föreskrifter för pensionsstiftelser (Fl 18-13990) 2019-08-15 Lön och pension
Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) 2019-09-18 Förvaltningspolitik
Yttande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 2019-10-29 Förvaltningspolitik
Förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 2019-08-14 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13) 2019-09-23 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande - Riksrevisionens ledningsstruktur, 2018/19:URF1 2019-09-09 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM Fjärde järnvägspaketet 2019-10-18 Övrigt
Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer, 2018/19:URF2 2019-09-03 Förvaltningspolitik
Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas 2019-09-09 Förvaltningspolitik
Skattelättnad för arbetsresor 2019-10-29 Förvaltningspolitik
F-skattesystemet - en översyn 2019-09-09 Arbetsmarknad och beskattning
Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23) 2019-11-12 Förvaltningspolitik
Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-10-30 EU och internationellt
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag 2019-09-09 Lön och pension
Yttrande över PM Anslutning till SSCs tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering 2019-10-08 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda 2019-11-12 Förvaltningspolitik
Tillägg till remiss - förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet 2019-10-14 Lön och pension
En reformerad notarieantagning Rapport från Notarieprojektet, dnr 1579-2018 2019-12-17 Förvaltningspolitik
Remiss ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending Violence and harassment in the World of work 2019-11-26 EU och internationellt
Yttande avseende departementspromemorian Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid (Ds 2019:24) 2019-12-18 Arbetsmarknad och beskattning
Ökad ordning och säkerhet i frivården 2020-09-28 Förvaltningspolitik
Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 2020-09-01 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Promemorian Flexiblare regler om tillgodoräknande av tjänstgöring i annan domstol som en del av domarutbildningen 2020-09-22 Förvaltningspolitik
Remiss Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469) 2020-09-17 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning 2020-09-22 Förvaltningspolitik
Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassorna 2020-07-17 Lön och pension
Sänkt statlig inkomstskatt 2020-07-29 Arbetsmarknad och beskattning
Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år 2020-07-17 Arbetsmarknad och beskattning
Utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020-07-23 Arbetsmarknad och beskattning
Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall 2020-07-17 Arbetsmarknad och beskattning
Skattereduktion för förvärvsinkomster 2020-07-29 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar med undantag 2020-06-29 Lön och pension
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-06-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt 2020-06-17 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen 2020-06-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet 2020-09-22 Arbetsrätt
Yttrande över slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen 2020-07-01 Socialförsäkring
Promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-06-04 Förvaltningspolitik,Socialförsäkring
Yttrande över PM Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter 2020-07-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM en tydligare reglering av ansvaret för att hantera oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet 2020-08-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser 2020-05-19 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020-07-02 Socialförsäkring
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag 2020-06-09 Förvaltningspolitik
Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag 2020-05-12 Lön och pension
Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet 2020-08-27 Utbildning och forskning
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 2020-04-16 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker 2020-06-22 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten 2020-04-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön 2020-03-31 Lön och pension
Yttrande över PM om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Inkomstpensionstillägg 2020-06-09 Lön och pension
Arbetsgivarverkrets synpunkter avseende remiss Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 2020-06-15 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Pm Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar 2020-03-31 Utbildning och forskning
Remiss - Prisomräkning av vissa statliga förvaltningskostnader 2020-05-11 Förvaltningspolitik
Yttrande över utredningen En anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder, 2019/20:URF1 2020-04-30 Lön och pension
Remissvar av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib 2020-05-19 Förvaltningspolitik
Förslag till ändringar i föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna 2020-03-26 Lön och pension
Promemorian Förlängda förordnanden för beredningschefer och justitiesekreterare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 2020-03-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Yttrande Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande SOU 2019:65 2020-05-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande - Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter 2020-03-26 EU och internationellt
Yttrande över delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 2020-05-11 Socialförsäkring
Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost 2020-04-21 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 2020-04-21 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31) 2020-02-26 Förvaltningspolitik
Remiss av promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25) 2020-01-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri DS 2019:22 2020-03-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över Konkursförfarandet (Ds 2019:31) 2020-03-13 Förvaltningspolitik
Remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre 2020-03-17 Utbildning och forskning
Promemorian Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner 2020-03-27 Lön och pension
Yttrande avseende remiss Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) 2020-02-05 Arbetsmarknad och beskattning
En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 2020-04-16 Förvaltningspolitik
Promemorian Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) 2020-03-05 Förvaltningspolitik
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18) 2020-03-10 Utbildning och forskning
Ett bättre premiepensionssystem 2020-02-04 Lön och pension
Vissa frågor om försäkring och tjänstepension 2020-01-14 Lön och pension
Yttrande över betänkande Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) 2020-02-04 Förvaltningspolitik
Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-05 Förvaltningspolitik

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se