Remissvar

Här kan du läsa och ta del av de remissvar som Arbetsgivarverket skrivit de senaste två åren. Söker du ett äldre remissvar, kontakta registrator@arbetsgivarverket.se.

Hitta remisser

Här kan du söka fritt efter delar av en titel eller innehåll. Med avgränsningen kan du begränsa sökningen till en viss kategori.

Kategori

Titel Datum Kategori
Remiss - Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer 2019-05-09 EU och internationellt
Yttrande över promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2019-04-30 Utbildning och forskning
Remiss av Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om offentlig försvarare 2019-09-03 Förvaltningspolitik
Remiss av förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor 2019-02-15 Förvaltningspolitik
Yttrande - SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete 2019-04-30 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över kompletterande pm till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2019-04-15 Förvaltningspolitik
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 2019-03-12 Arbetsmarknad och beskattning
Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 2019-05-08 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Remisspromemorian om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service 2019-04-04 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2019-03-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 2019-04-15 Förvaltningspolitik
Rapporten Handläggning av anställningsärenden inom högskolan 2019-03-01 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) 2019-04-30 Lön och pension
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2019-02-01 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Betänkandet Samspel för hälsa Finansiell samordning SOU 2018:80 2019-04-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-02-13 EU och internationellt
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2019-01-14 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) 2019-04-04 Utbildning och forskning
Remiss – Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (Fi2018-03804-FPM) 2019-01-14 Lön och pension
Remiss - Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning 2019-03-12 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss av promemorian Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40 2019-01-31 Arbetsrätt
Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75) 2019-01-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) 2019-01-31 Arbetsmarknad och beskattning
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 2019-06-18 Utbildning och forskning
Remiss av promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter 2019-05-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) 2019-05-13 Förvaltningspolitik
Yttrande över delbetänkande SOU 2019:2, Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum 2019-04-29 Socialförsäkring
Yttrande över Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk 2019-06-17 Förvaltningspolitik
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 2019-06-18 EU och internationellt
Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning 2019-06-04 Förvaltningspolitik
Remiss Utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade 2019-06-28 Förvaltningspolitik
Promemoriorna:1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna 2. Införande av en preklusionsregel 2019-08-16 Förvaltningspolitik
Remissvar - Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s k värnskatt) 2019-07-01 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar - Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år 2019-07-01 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över transportstyrelsens analys och förslag till genomförande av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen 2019-09-04 EU och internationellt
Remiss Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) 2019-07-01 Förvaltningspolitik
Betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) 2019-08-22 EU och internationellt
Yttrande över Sametingets rapport Samiska språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk 2019-09-23 Förvaltningspolitik
Förslag till nya och ändrade föreskrifter för pensionsstiftelser (Fl 18-13990) 2019-08-15 Lön och pension
Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) 2019-09-18 Förvaltningspolitik
Yttande över departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 2019-10-29 Förvaltningspolitik
Förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 2019-08-14 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Etableringsjobb (Ds 2019:13) 2019-09-23 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande - Riksrevisionens ledningsstruktur, 2018/19:URF1 2019-09-09 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM Fjärde järnvägspaketet 2019-10-18 Övrigt
Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer, 2018/19:URF2 2019-09-03 Förvaltningspolitik
Promemorian Större flexibilitet när tjänstledighet för fiskaler och assessorer beviljas 2019-09-09 Förvaltningspolitik
Skattelättnad för arbetsresor 2019-10-29 Förvaltningspolitik
F-skattesystemet - en översyn 2019-09-09 Arbetsmarknad och beskattning
Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23) 2019-11-12 Förvaltningspolitik
Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 2019-10-30 EU och internationellt
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag 2019-09-09 Lön och pension
Yttrande över PM Anslutning till SSCs tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering 2019-10-08 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda 2019-11-12 Förvaltningspolitik
Tillägg till remiss - förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet 2019-10-14 Lön och pension
En reformerad notarieantagning Rapport från Notarieprojektet, dnr 1579-2018 2019-12-17 Förvaltningspolitik
Remiss ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending Violence and harassment in the World of work 2019-11-26 EU och internationellt
Yttande avseende departementspromemorian Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid (Ds 2019:24) 2019-12-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2020-12-21 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets förslag på ändrade övergångsbestämmelser för AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2020-12-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 2020-12-11 Förvaltningspolitik
Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 2020-12-11 Övrigt
Yttrande över Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 2020-12-23 EU och internationellt
Yttrande över promemoria Justerad beräkning av bilförmån 2020-12-11 Förvaltningspolitik
Yttrande - Betänkande 2019 års riksdagsöversyn (2020/21:URF1) 2020-12-23 Förvaltningspolitik
EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU 2020-11-25 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 2020-12-01 Förvaltningspolitik
Promemorian Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar 2020-11-06 Arbetsmarknad och beskattning
Ökad ordning och säkerhet i frivården 2020-09-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44) 2020-12-11 Förvaltningspolitik
Remiss om förslag på ändring av föreskrifterna (AFS 2018:4) om smittrisker 2020-11-04 Arbetsmiljö
Yttrande över betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll 2020-12-01 EU och internationellt
Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 2020-09-01 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen" 2020-10-29 Arbetsmarknad och beskattning
Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) 2020-11-24 Utbildning och forskning
Yttrande över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) 2020-11-03 Socialförsäkring
Remissvar avseende betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 2020-10-15 Arbetsrätt
Promemorian Flexiblare regler om tillgodoräknande av tjänstgöring i annan domstol som en del av domarutbildningen 2020-09-22 Förvaltningspolitik
Remiss Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469) 2020-09-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) 2020-11-24 Utbildning och forskning
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning 2020-09-22 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) 2020-10-05 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkande Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 2020-11-09 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2020-10-27 Förvaltningspolitik
Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassorna 2020-07-17 Lön och pension
Sänkt statlig inkomstskatt 2020-07-29 Arbetsmarknad och beskattning
Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år 2020-07-17 Arbetsmarknad och beskattning
Utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020-07-23 Arbetsmarknad och beskattning
Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall 2020-07-17 Arbetsmarknad och beskattning
Skattereduktion för förvärvsinkomster 2020-07-29 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar med undantag 2020-06-29 Lön och pension
Yttrande över SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt 2020-10-26 Arbetsrätt
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-06-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt 2020-06-17 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen 2020-06-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet 2020-09-22 Arbetsrätt
Yttrande över slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen 2020-07-01 Socialförsäkring
Promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-06-04 Förvaltningspolitik,Socialförsäkring
Yttrande över PM Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter 2020-07-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM en tydligare reglering av ansvaret för att hantera oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet 2020-08-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser 2020-05-19 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020-07-02 Socialförsäkring
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag 2020-06-09 Förvaltningspolitik
Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag 2020-05-12 Lön och pension
Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet 2020-08-27 Utbildning och forskning
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 2020-04-16 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker 2020-06-22 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten 2020-04-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön 2020-03-31 Lön och pension
Yttrande över PM om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Inkomstpensionstillägg 2020-06-09 Lön och pension
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 2020-06-15 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Pm Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar 2020-03-31 Utbildning och forskning
Remiss - Prisomräkning av vissa statliga förvaltningskostnader 2020-05-11 Förvaltningspolitik
Yttrande över utredningen En anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder, 2019/20:URF1 2020-04-30 Lön och pension
Remissvar av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib 2020-05-19 Förvaltningspolitik
Förslag till ändringar i föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna 2020-03-26 Lön och pension
Promemorian Förlängda förordnanden för beredningschefer och justitiesekreterare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 2020-03-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Yttrande Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande SOU 2019:65 2020-05-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande - Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter 2020-03-26 EU och internationellt
Yttrande över delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 2020-05-11 Socialförsäkring
Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost 2020-04-21 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 2020-04-21 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31) 2020-02-26 Förvaltningspolitik
Remiss av promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25) 2020-01-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri DS 2019:22 2020-03-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över Konkursförfarandet (Ds 2019:31) 2020-03-13 Förvaltningspolitik
Remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre 2020-03-17 Utbildning och forskning
Promemorian Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner 2020-03-27 Lön och pension
Yttrande avseende remiss Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) 2020-02-05 Arbetsmarknad och beskattning
En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 2020-04-16 Förvaltningspolitik
Promemorian Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) 2020-03-05 Förvaltningspolitik
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18) 2020-03-10 Utbildning och forskning
Ett bättre premiepensionssystem 2020-02-04 Lön och pension
Vissa frågor om försäkring och tjänstepension 2020-01-14 Lön och pension
Yttrande över betänkande Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) 2020-02-04 Förvaltningspolitik
Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-05 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2021-11-09 Förvaltningspolitik
Skattereduktion för avgifter till arbetslöshetskassa 2021-11-22 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian genomförandet av mobilitetspaketet 2021-11-01 EU och internationellt
Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 2021-10-21 Arbetsmiljö
Remiss av promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 2021-10-21 Utbildning och forskning
Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022 2021-11-12 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar Ekonomistyrningsverkets (ESVs) förslag på nya föreskrifter och allmänna råd 2021-09-24 Förvaltningspolitik
Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster 2021-09-14 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över delbetänkande VAB för åtgärder i skolan (SOU 2021:41) 2021-11-01 Socialförsäkring
Remissvar SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24 ) 2021-10-13 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets yttrande avseende Ds 2021:18 Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2021:17, En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2021:16, Grundläggande omställnings- och kompetensstöd 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster 2021-08-04 Arbetsmarknad och beskattning
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46 2021-08-20 Förvaltningspolitik
Betänkandet Vem kan man lita på? 2021-06-18 Förvaltningspolitik
Förslag på ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning (AFS 2020:9) 2021-06-11 Arbetsmiljö
Arbetsgivarverkets remissvar avseende ”Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis" 2021-06-09 Förvaltningspolitik
Förslag på Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 2021-05-07 Arbetsmiljö
Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och behandling 2021-06-01 Socialförsäkring
Remissvar 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn 2021-08-25 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens 2021-06-18 EU och internationellt
Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Förslag till nya föreskrifter om nivåplacering av kvalifikationer för livslångt lärande 2021-05-17 Utbildning och forskning
Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat maskindirektiv 2021-05-11 Förvaltningspolitik
Remissvar PM Försörjningskrav vid anhöriginvandring 2021-05-26 Förvaltningspolitik
Skattelättnader för cykelförmån 2021-06-23 Förvaltningspolitik
Medlemsförslag inom Nordiska rådet om reform av de nordiska personnumren (A 1849/tillväxt) 2021-06-18 EU och internationellt
Remissvar avseende betänkandet Vissa statliga insatser på Musikområdet 2021-06-18 Förvaltningspolitik
Remissvar SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering 2021-04-23 Förvaltningspolitik
Remissvar PM Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri 2021-05-26 Förvaltningspolitik
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar under juni-augusti 2021 2021-04-27 Arbetsmarknad och beskattning
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende ”En gemensam angelägenhet” SOU 2020:46 2021-04-12 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) 2021-06-08 Socialförsäkring
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemoria ”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program” 2021-05-26 Utbildning och forskning
Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 2021-04-29 Lön och pension
Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) 2021-06-01 Förvaltningspolitik
Yttrande över Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken 2021-05-04 Förvaltningspolitik
EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer 2021-04-08 EU och internationellt
Yttrande till remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder 2021-05-26 Förvaltningspolitik
Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda 2021-03-12 Arbetsmarknad och beskattning
Skatteverkets promemorior - Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser 2021-04-28 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till nya regler till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag 2021-02-22 Förvaltningspolitik
Yttrande över utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiesstudier 2021-02-16 Förvaltningspolitik
Remissvar av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken 2021-03-17 Förvaltningspolitik
Institutet för språk och folkminnes förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken 2021-03-17 Förvaltningspolitik
Remissvar på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) 2021-04-12 Förvaltningspolitik
Delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området SOU (2020:79) 2021-04-26 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar 2021-02-08 Förvaltningspolitik
Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 2021-03-30 EU och internationellt
Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59 2021-04-28 Förvaltningspolitik
Slutbetänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 2021-03-31 Förvaltningspolitik
Förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet 2021-02-22 Förvaltningspolitik
Remiss av betänkande En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU:74) 2021-03-16 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81) 2021-04-19 Socialförsäkring
Remissvar på Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen 2021-02-08 Förvaltningspolitik
Promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (Ds 2020:29) 2021-02-19 Förvaltningspolitik
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2021-01-20 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar avseende promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-01-04 Förvaltningspolitik
Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet 2021-02-22 Socialförsäkring
Yttrande över promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 2021-02-01 Socialförsäkring
Promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26) 2021-03-08 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Införandet av en familjevecka påbörjas - familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal 2021-02-01 Socialförsäkring

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på telefon 08-700 13 15 eller 070-287 31 27.

Du kan också skicka e-post