Arbetsgivarverket och Saco-S har idag avslutat förhandlingarna inom ramen för 2013 års avtalsrörelse

Förhandlingarna har berört cirka 88 000 akademiker inom det statliga avtalsområdet. Parterna har enats om att påbörja arbetet med ett nytt omställningsavtal och ett nytt avgiftsfinansierat tjänstepensionsavtal.

Arbetsgivarverket och Saco-S har sedan 2010 ett sifferlöst tillsvidareavtal utan centralt reglerade löneökningar. Parterna har under hösten, förhandlat under fredsplikt om hur avtalet kan utvecklas ytterligare.

Inriktningen för arbetet med att ta fram ett nytt tjänstepensionsavtal är ett avgiftsfinansierat system med långsiktigt hållbara bestämmelser som stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Målbilden är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 med ett möjligt ikraftträdande 1 juli 2015.

Dagens överenskommelse syftar också till att ta fram ett omställningsavtal som ersätter Trygghetsavtalet som Arbetsgivarverket sagt upp. Inriktningen är att det nya avtalet tydligare ska stimulera till att medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, snabbt kommer ut på arbetsmarknaden igen och att förändringen och omstrukturering av de statliga verksamheterna stöds. Avtalet ska hålla sig inom nuvarande kostnads- och avgiftsram för Trygghetsstiftelsens verksamhet. Parterna har ambitionen att ett nytt avtal ska vara klart i maj 2014 och kunna träda i kraft vid tidpunkt som parterna finner lämplig.

– Jag ser det som en styrka för partssystemet att vi nu gemensamt och med enighet om utgångspunkterna och inriktningen, kan påbörja arbetet mot hållbara och framtidsinriktade avtal för de viktiga områdena tjänstepension och stöd till uppsagda medarbetare, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en kommentar.

Den nya överenskommelsen med Saco-S innehåller också förändringar bland annat inom följande områden:

  • Liksom i överenskommelsen med SEKO tidigare i veckan, tydliggörs i överenskommelsen att individuell lön är huvudprincip inom statens verksamheter.
  • Gravida medarbetare som på grund av säkerhetsskäl inte kan utföra normala arbetsuppgifter och heller inte kan omplaceras, får ett extra graviditetspenningtillägg.
  • Det centrala avtalet förtydligar att verksamhetens behov och förutsättningar ska vara styrande för lokala parters arbete med arbetstidsfrågor.

Mer information

För mer information kontakta förhandlingschef Monica Dahlbom, telefonnummer: 070-835 90 58 eller informationschef Lars Andrén, telefonnummer 0702-87 31 27.