Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen. 

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Sofie Andersson (08-700 14 60). 

En särskild utredare ska lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Syftet med utredningen är att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration, anpassat till nya förutsättningar.

Utredaren ska vidare analysera och föreslå hur fler ska kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska värnas.

Utredaren ska bland annat:

 • analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas.
 • analysera vilka ändringar som behöver göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring.
 • analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

En utgångspunkt är att förslagen inte får leda till lägre sökintensitet, ökad risk för begränsat arbetsutbud eller negativa effekter på arbetslöshetsperiodens längd. Förslagen ska vara budgetneutrala.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (Dir. 2018:26)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Jenny Lindmark 08-700 13 98

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att analysera och – om det bedöms nödvändigt – lämna förslag om sjukpenningen. Meningen med uppdraget är att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring.

Utredaren ska:

 • analysera tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid bedömningen av rätten till sjukpenning,
 • analysera vad som ska ha betydelse vid bedömningen av vad som ska utgöra särskilda skäl för att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete,
 • utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar, och
 • kartlägga om det nuvarande regelverket ger ett tillräckligt utrymme för att försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara fullt ut.

Om utredaren bedömer att det är nödvändigt med författningsförslag kan utredaren föreslå sådana.

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 31 januari 2020. 

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (Dir. 2018:27)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Hanna Larsson 08-700 13 18

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska göra det lättare för alla medverkande att samverka i sjukskrivningsprocessen. Inriktning för arbetet ska vara individens och samhällets bästa.

Samordnaren ska:

 • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
 • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
 • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för ar-betsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
 • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete,
 • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
 • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Arbetet ska ske i nära samtal med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020. 

Uppdrag att utreda behov av åtgärder till följd av ELA-förordningen

Arbetsgivarverkets representant är Lars Åström (08-700 13 62).

Uppdraget innebär att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att utreda och bedöma behovet av kompletterande författning eller andra åtgärder till följd av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, ELA-förordningen som förväntas antas inom kort, och att lämna förslag på lämpliga lösningar inklusive nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Genomförande av visselblåsardirektivet

Dir. 2019:24

Arbetsgivarverkets representant är Carl Durling (08-700 13 53).

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bland annat omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner.

I uppdraget ingår inte att föreslå några ändringar i grundlag, i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eller avseende det meddelarskydd som enligt 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och vissa andra organ.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Uppdragsbeskrivning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsgivarverkets representant är Lars Åström (08-700 13 62).

Uppdraget innebär att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget ingår att bedöma i vilken utsträckning svensk rätt uppfyller direktivet och lämna förslag till de nödvändiga författningsändringar som krävs.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.

En moderniserad arbetsrätt  (Dir. 2019:17)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Hedda Mann 08-700 13 71.

En särskild utredare ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utredaren ska:

 • utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna,
 • utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga,
 • utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och
 • överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Utredaren ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet. Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.

Utredaren ska samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter och företrädare för de små och medelstora företagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020. 

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Carl Durling 08-700 13 53.

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredaren ska bland annat:

 • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
 • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion,
 • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.