Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet med i flera utredningar som experter på arbetsgivarpolitik i staten.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen. 

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (Dir. 2018:66)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Hanna Schmidt tel: 08-700 13 28

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direktivet i svensk rätt, bland annat när det gäller

 • utstationerade arbetstagares rätt till mer likabehandling i fråga om lön m.m. i värdmedlemsstaten,
 • utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare,
 • utökat skydd för långvarigt utstationerade arbetstagare,
 • tillgång till information om arbets- och anställningsvillkor,
 • samarbetet mellan myndigheter, och
 • övervakning, kontroll och efterlevnad.

Målsättningen för utredaren ska vara att så långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare, samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras. Utredaren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet har genomförts i svensk rätt som utgångspunkt för sina överväganden och förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

 

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (Dir. 2018:26)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Jenny Lindmark 08-700 13 98

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att analysera och – om det bedöms nödvändigt – lämna förslag om sjukpenningen. Meningen med uppdraget är att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring.

Utredaren ska:

 • analysera tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid bedömningen av rätten till sjukpenning,
 • analysera vad som ska ha betydelse vid bedömningen av vad som ska utgöra särskilda skäl för att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete,
 • utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar, och
 • kartlägga om det nuvarande regelverket ger ett tillräckligt utrymme för att försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara fullt ut.

Om utredaren bedömer att det är nödvändigt med författningsförslag kan utredaren föreslå sådana.

Uppdraget ska delredovisas den 30 januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

 

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (Dir. 2018:27)

Arbetsgivarverkets representant i utredningen är Hanna Larsson 08-700 13 18

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska göra det lättare för alla medverkande att samverka i sjukskrivningsprocessen. Inriktning för arbetet ska vara individens och samhällets bästa.

Samordnaren ska:

 • analysera nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen,
 • följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen,
 • se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, t.ex. inom ramen för ar-betsmarknadens parters avsiktsförklaringar,
 • se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till hälsa och arbete,
 • främja dialog för att skapa en smidigare process för individen från dag ett i ett sjukfall så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete,
 • lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt.

Arbetet ska ske i nära samtal med berörda myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, relevanta rehabiliteringsaktörer såsom företagshälsovård, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt patient- och brukarorganisationer.

Samordnaren ska lämna en delrapportering av arbetet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.