Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet med i flera utredningar som experter på arbetsgivarpolitik i staten.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

Rekryteringen av ordinarie domare

Arbetsgivarverkets representant: Torbjörn Eklund, telefon: 08-700 13 82.

En särskild utredare ska se över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna. I uppdraget ingår bland annat att

  • utvärdera systemet med extern adjunktion i hovrätt och kammarrätt, analysera om det i ljuset av praxis om jäv behöver förändras och bedöma om det kan vidareutvecklas, till exempel genom att tillämpas även i tingsrätt och förvaltningsrätt,
  • kartlägga och analysera om benägenheten att söka domaranställningar påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet, och
  • överväga hur de enskilda domstolarnas, Domarnämndens och Domstolsverkets roller och funktioner i rekryteringsarbetet kan tydliggöras och utvecklas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Mer information

Kommittédirektiv: Utredningen om rekryteringen av ordinarie domare, Dir 2016:89

Utredningen om arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingens uppdrag

Arbetsgivarverkets representant (i utredningens referensgrupp): Sofie Arroy, telefon: 08- 700 14 60.

En särskild utredare har fått i uppdrag att se över den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Utredningen ska analysera hur samhällets samlade resurser kan användas så effektivt som möjligt och hur statens åtagande i dessa frågor och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas

Utredningen ska bland annat analysera och lämna förslag om:

  • hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt,
  • hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning,
  • hur utbildning och andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör förhålla sig till skolväsendet, universitet och högskolor samt folkbildningen,
  • hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll, samt hur förutsättningarna för samverkan och ansvarsfördelning kan förbättras
  • huruvida Arbetsförmedlingen som huvudsaklig statlig aktör för en väl fungerande arbetsmarknad har ett ändamålsenligt uppdrag, samt hur användningen av olika typer av externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken kan bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information

Kommittédirektiv: Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag, Dir 2016:56