Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet med i flera utredningar som experter på arbetsgivarpolitik i staten.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

För hållbart arbetsliv över tid

Arbetsgivarverkets representant i utredningen: Hanna Schmidt, 08-700 13 28

En särskild utredare ska utreda arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet, genom ett alterneringsår.

Utredaren ska också utreda:

 • arbetstidsbanker 
 • arbetstid som faktor för attraktiv arbetsmiljö
 • arbetstagares skydd mot förändrade anställningsförhållanden i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist
 • skydd i anställningen för intermittent anställda
 • om arbetstagare bör få rätt till en sysselsättningsgrad som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar.
 • deltid som möjlighet och kartlägga kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro

Utredaren ska analysera behov av åtgärder utifrån den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Syftet med utredningen är att skapa ett mer hållbart arbetsliv med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet. Regeringen vill också stärka skyddet för arbetstagare, skapa ett tydligare
regelverk och öka möjligheten för ett flexibelt arbetsliv.

Uppdraget om ett alterneringsår, arbetstidsbanker, attraktiva arbetsmiljöer, kartläggning av kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro samt deltid som möjlighet ska redovisas senast den
30 mars 2018.

Senast den 31 januari 2019 ska utredaren redovisa återstående delar av uppdraget.

Mer information

Dir 2017:56. Trygghet och utveckling i anställning vad gäller arbetstid och ledighet (pdf)

 

Utredningen om arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingens uppdrag

Arbetsgivarverkets representant (i utredningens referensgrupp): Robert Cloarec, telefon: 08- 700 14 61.

En särskild utredare har fått i uppdrag att se över den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Utredningen ska analysera hur samhällets samlade resurser kan användas så effektivt som möjligt och hur statens åtagande i dessa frågor och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas

Utredningen ska bland annat analysera och lämna förslag om:

 • hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt,
 • hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning,
 • hur utbildning och andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör förhålla sig till skolväsendet, universitet och högskolor samt folkbildningen,
 • hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll, samt hur förutsättningarna för samverkan och ansvarsfördelning kan förbättras
 • huruvida Arbetsförmedlingen som huvudsaklig statlig aktör för en väl fungerande arbetsmarknad har ett ändamålsenligt uppdrag, samt hur användningen av olika typer av externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken kan bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Mer information

Kommittédirektiv: Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag, Dir 2016:56