Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

 

Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (Dir. 2020:98)

Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98).

En särskild utredare ska föreslå hur ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska också beakta den därtill hörande rekommendationen
(nr 206) i arbetet. Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet.

Utredaren ska bland annat

 • utreda och ta ställning till om svensk rätt är förenlig med konventionen,
 • om svensk rätt inte är förenlig med konventionen, föreslå de författningsändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för ratificering av konventionen, och
 • utarbeta nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

 

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering (Dir. 2020:31)

Arbetsgivarverkets representant är Hanna Larsson (telefon: 08-700 13 82).

En särskild utredare ska se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att förmånerna ska ge hög trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för individen och stabilitet i tillämpningen över tid. Utredaren ska även se över förmånerna vid rehabilitering i syfte att skapa ett modernare regelverk som anpassas till dagens rehabilitering. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera.

Utredaren ska bland annat:

 • utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning,
 • utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder,
 • utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan,
 • lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

 

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Carl Durling (telefon: 08-700 13 53).

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredaren ska bland annat:

 • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
 • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion,
 • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 oktober 2021.