Pågående utredningar

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet.

Här kan du se vilka utredningar vi sitter med i för tillfället. Vill du veta mer om någon utredning är du välkommen att kontakta vår representant i utredningen.

 

Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98).

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ska genomföras i svensk rätt.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och bedöma om svensk rätt är förenlig med direktivet, om svensk rätt inte är förenlig med direktivet, bedöma vilkaförfattningsändringar och eventuella andra åtgärder som behövs för genomförande av direktivet, och
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

 

Uppdrag att utreda behov av åtgärder till följd av ELA-förordningen

Arbetsgivarverkets representant är Jenny Lindmark (telefon: 08-700 13 98).

Uppdraget innebär att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att utreda och bedöma behovet av kompletterande författning eller andra åtgärder till följd av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, ELA-förordningen som förväntas antas inom kort, och att lämna förslag på lämpliga lösningar inklusive nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 november 2020.

 

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering (Dir. 2020:31)

Arbetsgivarverkets representant är Hanna Larsson (telefon: 08-700 13 82).

En särskild utredare ska se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att förmånerna ska ge hög trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för individen och stabilitet i tillämpningen över tid. Utredaren ska även se över förmånerna vid rehabilitering i syfte att skapa ett modernare regelverk som anpassas till dagens rehabilitering. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera.

Utredaren ska bland annat:

  • utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning,
  • utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder,
  • utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan,
  • lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

 

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Arbetsgivarverkets representant i utredningens referensgrupp är Carl Durling (tlefon: 08-700 13 53).

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Utredaren ska bland annat:

  • överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av bestämmelserna och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
  • analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas till Statens skolinspektion,
  • lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 oktober 2021.