Rapport Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar

Diarienummer: 2021/0415

Finansdepartementet

Datum: 20 september 2021

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson