Laga skäl för avsked vid sexuella närmanden

Arbetsdomstolen (AD) har i dom, AD 2021 nr 10, funnit att det förelegat laga skäl för avskedande av en anställd vid Arbetsförmedlingen som gjort sexuella närmanden mot en arbetssökande.

Arbetsgivarverket informerar 2121

Logotyp för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar

Bakgrund

A.R. avskedades den 3 februari 2020 från sin tillsvidareanställning hos Arbetsförmedlingen.

Den 16 augusti 2019 gjorde A.R. både fysiska och verbala sexuella närmanden mot arbetssökanden S.A. Vidare utlovade A.R. vissa förmåner från Arbetsförmedlingens sida till S.A. i utbyte mot en sexuell relation. Utöver det ansåg arbetsgivaren att A.R. agerade utanför ramen för sin anställning genom att köra henne i sin privata bil, kommunicera med henne genom sin privata mobiltelefon samt vara olovligen frånvarande från arbetet.

A.R. yrkade genom Fackförbundet ST (förbundet) i första hand att avskedandet skulle förklaras ogiltigt samt att arbetsgivaren skulle betala ekonomiskt och allmänt skadestånd.

Domskäl

Har A.R. agerat på det sätt arbetsgivaren gör gällande?

Den första frågan som AD prövade är om det är visat att A.R. den 16 augusti 2019 har agerat gentemot S.A. på det sätt som arbetsgivaren gjorde gällande.

AD fann att S.A, till skillnad från A.R., i sitt förhör lämnade en lång, levande, klar, detaljrik och sammanhängande berättelse. Uppgifterna innehöll inga motsägelser eller svårförklarliga inslag. Uppgifterna stämde även väl överens med andra uppgifter som framkommit från bland annat arbetsgivarens övriga vittnen i målet. Sammantaget bedömde AD att S.A:s uppgifter var tillförlitliga och borde tillmätas ett högt bevisvärde.

Mot bakgrund av ovanstående fann AD att det var styrkt att A.R. kommenterade S.A:s utseende, att han sagt till henne att han kunde hjälpa henne med olika förmåner som körkortsundervisning, praktikplats och undervisning i svenska i utbyte mot en sexuell relation och att han tog på hennes kropp och försökte kyssa henne.

Härefter gick AD vidare till att pröva frågan om det funnits laga skäl för avskedande.

Har det funnits laga skäl för avskedandet?

AD inleder med att konstatera man funnit det visat att A.R. gjort sexuella närmanden, såväl verbalt som fysiskt, mot S.A. samt att han erbjudit henne olika förmåner från Arbetsförmedlingens sida i utbyte mot en sexuell relation. AD anser att agerandet är av allvarlig art och menar även att han genom detta agerande utnyttjat sin ställning på ett högst klandervärt sätt. AD anser att A.R:s agerande har skadat arbetsgivarens förtroende för honom samt att agerandet även riskerar att skada allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsdomstolens mening har A.R. genom detta agerande grovt åsidosatt sina åligganden mot staten på ett sådant sätt att det funnits laga skäl för avskedandet. Mot bakgrund av detta avslogs förbundets talan.

Arbetsgivarverkets kommentar

Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har begått de handlingar som ligger till grund för avskedandet. AD redovisar i domskälen för hur man, genom en noggrann bevisvärdering, med utgångspunkt i SA:s detaljrika och trovärdiga redogörelse samt övrig stödbevisning, kommer fram till att arbetsgivaren uppfyllt sin bevisbörda, trots att ord stod mot ord. Avgörande för utgången i målet var således den bevisning som arbetsgivaren presenterade under huvudförhandlingen.

Utifrån vad som anses styrkt ansåg AD att A.R:s oönskade sexuella närmanden samt hans löften om förmåner från Arbetsförmedlingens sida i utbyte mot en sexuell relation, i sig själva, innebar ett sådant grovt åsidosättande av skyldigheterna i anställning att laga skäl för avsked förelåg. Mot bakgrund av detta gick AD inte vidare och prövade vad som i övrigt lagts A.R. till last.

Som statstjänsteman ska man agera på ett sätt som garanterar rättssäkerheten och utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med lagar och förordningar. Detta är viktigt för att åtnjuta medborgarnas förtroende. Det kan noteras att AD i sina domskäl berör denna del av den statliga anställningen då AD konstaterar att A.R:s agerande, utöver att det skadat Arbetsförmedlingen, har riskerat att skada allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Carl Durling, telefon 08-700 13 53.