Frågor och svar om Ersättning till riskgrupper och deras anhöriga

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Socialstyrelsen har bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Gravida räknas därför som en riskgrupp från den tjugonde graviditetsveckan. Hur ska vi som arbetsgivare hantera arbetstagare som är gravida? (2021-04-12)

  SVAR: När arbetsgivaren får kännedom om graviditet ska det alltid göras en individuell riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift: Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Om det finns risk för att en gravid arbetstagare efter vecka 20 i graviditeten utsätts för coronasmitta i arbetet ska arbetsgivaren se över möjlighet till omplacering, anpassning av arbetsuppgifter eller om möjligt medge arbete hemifrån. Kan så inte ske kan arbetsgivaren ytterst, med stöd av AFS 2007:5, förbjuda den gravida att arbeta och den gravida kan då söka graviditetspenning från Försäkringskassan. I den situationen ska arbetsgivaren utfärda ett utlåtande om omplacering, blankett för detta finns på Försäkringskassans webbplats: Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd.
 • FRÅGA: Har arbetstagare, som fått graviditetspenning beviljad av Försäkringskassan, rätt till något tillägg enligt villkorsavtalen? (2021-04-12)

  SVAR: Om arbetstagaren förbjuds att arbeta och får graviditetspenning får den som omfattas av Sacos och Sekos villkorsavtal graviditetpenningtillägg enligt 8 kap 6 § villkorsavtalen. 

 • FRÅGA: Den 25 juni 2020 beslutade regeringen om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper från Försäkringskassan (Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19). Vad innebär det? (2021-06-24)

  SVAR: Det innebär att en arbetstagare som tillhör riskgrupp, enligt Socialstyrelsens definition, som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 har rätt till förebyggande sjukpenning för den del av arbetstiden som inga alternativa arbetsuppgifter kan erbjudas. För den del som ersättning lämnas krävs det att arbetstagaren inte kan utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt går att anpassa arbetssituationen så att, ur smittskyddssynpunkt, lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av smittan covid-19.

  Regeringen har nu beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp till och med den 30 september 2021. Ersättningen betalas med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt per dag från den 1 januari 2021. Under perioden 1 juli – 31 december 2020 betalas ersättningen ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 184 dagar. Det går att få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent beroende på i vilken omfattning arbetstagaren behöver avstå från arbete.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: 
  Coronaviruset - det här gäller
 • FRÅGA: Har arbetstagaren rätt till sjukpenningtillägg enligt 7 kap. 7 § Villkorsavtalen (motsvarande bestämmelser i Villkorsavtal-T respektive AVA/AVA-T) om Försäkringskassan beviljat sjukpenning i förebyggande syfte enligt Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, till riskgrupper? (2021-02-23)

  SVAR: Enligt vad som följer av den nu beslutade förordningen så har en försäkrad rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete.

  Centrala parter är överens om ett tillägg till Villkorsavtalen respektive Affärsverksavtalen så att den som erhåller sådan ersättning från Försäkringskassan även får tillägg enligt avtal. 

  Förhandlingsprotokoll 2021-02-19: Komplettering till tidigare överenskommelse om tillägg till villkorsavtalen med anledning av regeringens beslut i förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte

  Förhandlingsprotokoll 2020-07-03: Tillägg till villkorsavtalen med anledning av regeringens beslut i förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte

 • FRÅGA: Om arbetstagare har beviljats sjukpenning i förebyggande syfte enligt Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. Är frånvaron semesterlönegrundande? (2020-07-09)

  SVAR: Arbetsgivarverkets uppfattning är att arbetstagaren är frånvarande på grund av sjukdom och tjänar in semester enligt undantaget i 17 § i SemL.

 • FRÅGA: Behöver en arbetstagare i riskgrupp ett intyg från oss som arbetsgivare på att vi inte kan erbjuda hemarbete eller anpassade arbetsgruppgifter? (2020-07-01)

  SVAR: I ansökan till Försäkringskassan om tillfällig ersättning för personer i riskgrupp intygar arbetstagaren på heder och samvete att arbetsgivaren inte kan erbjuda hemarbete eller anpassad arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. För att som arbetstagare kunna intyga detta behöver arbetstagaren ha ett samtal med arbetsgivaren där alla möjligheter utreds.
 • FRÅGA: En av våra arbetstagare har blivit beviljad tillfällig ersättning från Försäkringskassan för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Hur ska arbetstagaren styrka sin frånvaro från arbetet? (2020-07-01)

  SVAR: En arbetstagare som vill söka om ersättningen ska lämna en ansökan till Försäkringskassan där hen intygar att det inte går att arbeta hemifrån eller på annat sätt går att få anpassade arbetsuppgifter samt ett läkarintyg som styrker att hen tillhör en riskgrupp. Det beslut som Försäkringskassan fattar utifrån dessa uppgifter är ett lämpligt underlag för arbetsgivaren att begära in från arbetstagaren för att kunna bedöma rätten till frånvaro.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: 
  Coronaviruset - det här gäller
 • FRÅGA: Kan anställda vara frånvarande från förvärvsarbete om de har en anhörig som tillhör riskgrupp? (2020-07-01)

  SVAR: Regeringen beslutade den 25 juni att en arbetstagare som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19 kan ha rätt till ersättning. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

  För att ha rätt till ersättningen ska arbetstagaren antingen arbeta deltid som personlig assistent till den anhöriga, eller få närståendepenning till viss del för vård av den anhöriga.

  Ersättning kan betalas för den del arbetstagaren måste avstå från sitt förvärvsarbete och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: 
  Coronaviruset - det här gäller
 • FRÅGA: Regeringen har beslutat att anhöriga till riskgrupper i vissa fall har rätt till smittbärarpenning. Innebär det att arbetsgivaren ska betala lön till smittbärare (enligt 9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom. AVA/AVA-T) i sådana fall? (2020-07-02)

  SVAR: Enligt vad som följer av den beslutade förordningen så har en försäkrad rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i 46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående med viruset som orsakar sjukdomen covid-19. Förordningen har alltså ingen koppling till beslut enligt smittskyddslag och den enskilde behöver varken vara eller misstänkas vara smittad.

  Arbetstagaren ska därför i dessa fall söka ersättning från Försäkringskassan och arbetsgivaren ska göra löneavdrag för frånvaron.

 • FRÅGA: Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete. Två av våra arbetstagare vill vara lediga samtidigt för samma barn med ersättningen, hur fungerar det? (2020-07-01)

  SVAR: Ersättningen kan betalas ut till de föräldrar eller därmed likställda, som behöver avstå från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det innebär att flera föräldrar eller därmed likställda, som varaktigt bor med barnet, kan få ersättning för samma barn samtidigt om barnet bor växelvis. 

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: 
  Coronaviruset - det här gäller

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)