Frågor och svar om Arbetstid och vila

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Vad innebär det temporära centrala kollektivavtalet om utökat övertidstak? (2020-03-27)

  SVARParterna på det statliga avtalsområdet är överens om att tillfälligt reglera möjligheter till utökat övertidsuttag. Dessa möjligheter ska tillämpas restriktivt och enbart för det fall det finns ett särskilt behov av ett högre övertidsuttag inom myndigheten, med anledning av den pågående pandemin. Bestämmelserna avseende övertidsarbete i övrigt ligger fast. De bestämmelser om vila som finns i EU-direktiv ska beaktas, till exempel bestämmelser om när kompenserande vila kan förläggas samt när särskilda undantag för viss offentlig verksamhet kan tillämpas. Om det är möjligt ska arbetsgivaren se särskilt välvilligt på att ge ersättning i form av ledighet för den som på detta sätt behöver tas i anspråk för övertidsarbete.

  Förhandlingsprotokoll 2020-03-25: Ökad möjlighet till övertidsuttag i Villkorsavtal och Affärsverksavtal (Saco-S)
  Förhandlingsprotokoll 2020-03-25: Ökad möjlighet till övertidsuttag i Villkorsavtal och Affärsverksavtal (OFR)
  Förhandlingsprotokoll 2020-03-25: Ökad möjlighet till övertidsuttag i Villkorsavtal och Affärsverksavtal (Seko)

 • FRÅGA: Vad innebär skrivningen ”… omfattas av undantaget för offentlig verksamhet …” som hänvisas till i 2 § i centrala avtalet om utökat övertidstak? (2020-04-17)

  SVAR : I 2 § 3 stycket arbetstidslagen anges att bestämmelserna om maximal sammanlagd arbetstid, dygnsvila, arbetstid för nattarbetande samt kompensation för tillfälliga brott mot veckovilan inte är tillämpliga inom offentlig verksamhet för arbete som är speciellt för verksamheten och som är av sådant slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Sådant arbete kan enligt arbetstidslagen förekomma hos bland annat Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen eller vid skydds- och beredskapsarbeten.

  Rättspraxis visar att undantaget ska tolkas restriktivt. EU-domstolen har i målen Pfeiffer och Feuerwehr Hamburg uttalat att undantaget för viss offentlig verksamhet har ”tillkommit enbart för att garantera att de tjänster som är oumbärliga för skyddet av säkerhet, hälsa och allmän ordning skall kunna upprätthållas under förhållanden som är av exceptionellt allvarlig och omfattande art – exempelvis en katastrof – vilka bland annat karaktäriseras av att arbetstagarna utsätts för inte obetydliga risker med avseende på deras säkerhet och/eller hälsa och av att det av naturliga skäl inte är möjligt att planera arbetstiden för utrycknings- och räddningspersonal.”
 • FRÅGA: Hur ska vår myndighet förhålla oss till undantaget för offentlig verksamhet i EU-direktivet? (2020-04-17)

  SVAR: Lokala parter ska bedöma om övertidsuttaget är sådant arbete som kan omfattas av undantaget i EU-direktivet. Om så inte är fallet ska reglerna om dygns- och veckovila följas trots utökat övertidsuttag. Rättspraxis pekar på att det ska röra sig om en stor och oväntad händelse för att undantaget ska bli tillämpligt. EU-domstolen har till exempel uttalat att en brandkårs ordinarie verksamhet omfattas av direktivet trots att det inte går att förutse när och hur mycket det kommer att brinna, men att undantaget skulle kunna bli tillämpligt vid till exempel en omfattande skogsbrand.
 • FRÅGA: Vi har reglerat i vårt lokala kollektivavtal att vi kan ta ut mer övertid än vad centralt kollektivavtal medger. Innebär det temporära centrala kollektivavtalet om utökat övertidstak att vi kan ta ut ytterligare 40 timmar, utöver det  som regleras i vårt lokala avtal? (2020-04-08)

  SVAR: Ja, det innebär att ni utgår från vad som regleras i ert lokala kollektivavtal och kan på det lägga till 40 timmar. Viktigt att iaktta är att det temporära centrala kollektivavtalet om utökat övertidstak enbart utnyttjas om särskilda behov uppstår till följd av coronapandemin och enbart ska användas på arbetstagare där det är nödvändigt. Arbetsgivaren ska i detta fall särskilt bedöma om det finns behov av övertidsuttag kopplat till coronapandemin som inte ryms inom den sedan tidigare befintliga regleringen om övertid.
 • FRÅGA: På grund av rådande omständigheter har vi inte samma behov av att personal arbetar helger och kvällar. Kan vi ändra scheman så att de som har oregelbunden arbetstid arbetar vanliga kontorstider? (2020-03-24)

  SVAR: Ja, det är möjligt att göra denna förändring som ett led i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Skälet till detta är att förändringen är av tillfällig natur och de speciella förhållanden som råder i dagsläget. Vid en sådan förändring måste man emellertid beakta eventuella bestämmelser i det lokala arbetstidsavtalet om varseltider.
 • FRÅGA: Vad gäller angående nödfallsövertid? (2020-03-23)

  SVAR
  : Kollektivavtalen på statens områden hänvisar till 9 § arbetstidslagen. I denna bestämmelse sägs att om en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver. Uttaget av nödfallsövertid ska anmälas till de berörda lokala fackliga organisationerna så snart omständigheterna medger det. Om detta försummas blir övertiden att betrakta som allmän övertid.

  Det finns inte någon begränsning i antal timmar av hur mycket nödfallsövertid som får tas ut. Den inkräktar inte på arbetsgivarens utrymme för att begära allmän övertid. 

  Om möjligheten till nödfallsövertid utnyttjas, ”fryses” uttaget för allmän övertid så att arbetsgivaren kan beordra denna arbetstid först när nödläget upphört.
 • FRÅGA: Kan arbetsgivaren beordra den personal som är frisk och närvarande på arbetsplatsen att arbeta mertid och övertid för att i viss mån täcka upp för den personal som är frånvarande på grund av sjukdom? (2020-02-07)

  SVAR: Arbetsgivaren kan beordra mertid och övertid i enlighet med reglerna i villkorsavtalen och affärsverksavtalen.
 • FRÅGA: Ger omfattande smittspridning i samhället möjligheter att göra tillfälliga avvikelser från viloregler? (2020-02-07)

  SVAR: Beroende på hur verksamheten påverkas av pandemin bör den, enligt Arbetsmiljöverkets uppfattning, kunna betraktas som ett sådant särskilt förhållande som medför att tillfällig avvikelse kan göras från dygns- och veckoviloreglerna i arbetstidslagen.

  Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats: Vägledning för tillämpning av arbetstidslagen vid en pandemi

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.