Ålder i LAS som anger rätt att kvarstå i anställning höjs stegvis från 67 år till 69 år

Riksdagen har beslutat att stegvis höja den ålder till vilken arbetstagare enligt 32 a § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har rätt att kvarstå i anställningen.

Arbetsgivarverket informerar nummer 4 2019

Logotyp: Arbetsgivarverket informerar

Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 till 69 år. Förändringen är en del av den parlamentariska pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017.

Förslaget innebär i korthet att åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen enligt 32 a § LAS stegvis höjs till 69 år. De bestämmelser som idag gäller för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande utan krav på saklig grund. Förändringen kompletteras med att det så kallade "fönstret" öppnas från och med den ålder som anges i lagen. Det innebär att regelverket är tillämpligt från denna dag och framåt. Särskilda regler anges också för uppsägningstid, företrädesrätt, konvertering av tidsbegränsade anställningar m.m.

LAS tillförs också en ny 4 a §. Till denna paragraf flyttas bestämmelser om arbetsgivarens rätt att avsluta en anställning för det fall en arbetstagare erhåller sjukersättning. Bestämmelsen är i sak desamma som det nuvarande regelverket i 33 § 2 st.

Förändringar av bestämmelserna i LAS

I detta Arbetsgivarverket informerar återges enbart förändringarna av bestämmelserna i LAS. Dessa kommer dels att ställa krav på förändringar i kollektivavtal, dels ett annat förfaringssätt vid avslutandet av en anställning, då en arbetstagare uppnått den i lagen angivna åldern. Arbetsgivarverket återkommer med ytterligare information under hösten.

 

Nuvarande regelverk

Enligt nuvarande regelverk kan en arbetsgivare, i samband med att en arbetstagare uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS, lämna besked om att en arbetstagares tillsvidareanställning kommer att avslutas. Ett sådant besked ska vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren minst en månad i förväg. Det är endast vid just denna tidpunkt som bestämmelserna om saklig grund enligt 7 § LAS inte gäller samt att uppsägning inte krävs för att anställningen ska upphöra. Om arbetsgivaren inte lämnar ett sådant besked fortsätter anställningen. Vill arbetsgivaren senare avbryta den gäller kravet på saklig grund och ett sedvanligt uppsägningsförfarande ska tillämpas.

Enligt 33 § LAS kan en arbetsgivare också avsluta en arbetstagares anställning i samband med att denne får sjukersättning. Arbetsgivaren ska då så snart denne fått kännedom om beslutet av sjukersättning lämna arbetstagaren besked om att anställningen avslutas.

Regelverkets förändring

De förändringar som nu beslutats rörande arbetstagare som uppnått en viss ålder kommer att finnas samlade i 32 a samt 33-33 d §§ LAS.

Samtliga ändringar har bäring på att den ålder, till vilken en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen, höjs från 67 år till 69 år. Höjningen sker i två steg: 1 januari 2020 höjs åldersgränsen från 67 till 68 år och 2023 från 68 till 69 år.

Av de nya bestämmelserna följer också att en arbetsgivare framöver inte kan avsluta en anställning när en arbetstagare uppnår den åldern genom ett skriftligt besked. I stället gäller att arbetsgivaren har att säga upp arbetstagaren (33 §). Möjligheten att avsluta en tillsvidareanställning, "fönstret", är inte längre begränsat till just den tidpunkten då arbetstagaren uppnår den angivna åldern. I stället gäller bestämmelserna från och med det att arbetstagaren uppnår denna.

Utöver detta förändras arbetstagarens anställningsskydd. Arbetsgivaren behöver vid en sådan uppsägning inte tillämpa reglerna om saklig grund samtidigt som arbetstagaren inte heller har företrädesrätt i turordningshänseende, till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad. Uppsägningstiden begränsas till en månad (33 och 33 b §§). Arbetstagaren kan inte heller med stöd av LAS få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat (33 och 33 c §§). Allt detta sammantaget medför förändrade krav på innehållet i uppsägningsbeskedet. Arbetsgivaren behöver inte längre ange grunden för uppsägningen, inte heller lämna information om ogiltigförklaring eller skadestånd med anledning av uppsägningen eller om företrädesrätt till återanställning (33 §).

Samtidigt förenklas förfarandet vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått åldern i lagen. Arbetsgivaren är inte skyldig att förhandla enligt medbestämmandelagen. I stället ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör (33 a §). Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har därefter möjlighet att begära överläggning om uppsägningen.

Även vid ett avskedande av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska arbetsgivarens besked om avskedande inte behöva innehålla information om ogiltigförklaring av avskedande (33 c §).

Bestämmelsen i 5 § 4 punkten, om att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas när arbetstagaren har uppnått en viss ålder, tas bort. Bestämmelsen blir med det nya regelverket överflödig eftersom en tillsvidareanställning när som helst kan avslutas.

För en arbetstagare som har fyllt 69 år ska inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat automatiskt övergå till en tillsvidareanställning (33 d §).

Lagens dispositivitet

Genom kollektivavtal kan förändringar göras avseende bland annat förfarandet vid uppsägning ändras. På samma sätt kan avvikelser från bestämmelserna om underrättelse, varsel och rätt till överläggning göras.