Kompetensbristen inom staten på rekordhög nivå

Konjunkturbarometern för de statliga verksamheterna visar att bristen på lämpliga sökanden bland Arbetsgivarverkets medlemmar aldrig varit mer utbredd. Andelen medlemmar som anger brist uppgår nu till 82 procent, vilket är en ökning med 19 procentenheter jämfört med i våras. Störst är bristen för kvalificerad IT-kompetens.

Arbetsgivarverket informerar nummer 1 2018

Arbetsgivarverket informerar nummer 1 2018

IT-bristen minskade något i vårens undersökning, men har nu åter ökat främst inom IT-systemutveckling och systemförvaltning. Inom detta arbetsområde ökade bristtalet från 32 till 51 procent av medlemmarna. Andelen med brist på lämpliga sökanden inom IT-drift, underhåll och support är 29 procent. Barometern visar även en relativt hög brist på lämpliga sökanden till tjänster inom Juridiskt utredningsarbete och Medicinskt arbete. Bristen minskar inom Forsknings- och utvecklingsarbete och bland chefer med personalansvar.

Andelen medlemmar där bristen påverkar verksamheten fortsätter att öka. Effekterna uppges däremot vara liten, 94 procent av verksamheterna med brist anger att påverkan sker i liten omfattning. Andelen verksamheter som påverkas av bristen i stor omfattning är endast två procent.

Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Diagram: Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Källa: Arbetsgivarverket

Fortsatt svårt att behålla personal inom vissa kompetensområden

Andelen medlemmar som upplever en svårighet att behålla personal det senaste halvåret minskade under våren 2017 från 43 till 29 procent och ligger nu kvar på samma nivå. I tidigare undersökningar har andelen legat på mellan 10 och 17 procent. Historiskt sett ökar rörligheten på arbetsmarknaden under en högkonjunktur, ett samband som också framgår av konjunkturbarometern. Att visa på hur attraktiva de statliga jobben är blir allt viktigare för de statliga arbetsgivarna, då konkurrensen om arbetskraften fortsatt är stor.

Särskilt svårt att behålla personal är det inom arbetsområdena IT-systemförvaltning och systemutveckling, där andelen medlemmar som haft svårt att behålla personal uppgår till 40 procent samt inom Juridiskt utredningsarbete, 39 procent. Den verksamhet som har högst andel medlemmar som upplevt svårighet att behålla personal är Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård, 85 procent.

Anslag och budget

De senaste åren har andelen medlemmar som anslagssparat minskat samtidigt som andelen som utnyttjat anslagskrediten ökat. En möjlig förklaring är att pris- och löneomräkningen av anslagen varit relativ blygsam de senaste åren. Pris- och löneomräkningen för år 2018 är fortsatt svag men uppräkningen är dock högre än den varit de senaste tre åren.

Det är vanligt förekommande i prognosen att myndigheterna inte tror på ett framtida sparande utan istället tror att man tvingas låna så småningom. I prognosen för 2018 väntas andelen som anslagssparar minska jämfört med förgående år. Även andelen som utnyttjar anslagskrediten väntas minska jämfört med år 2017.

Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 1998-2017 och prognos för år 2018)

Diagram: Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit

Källa: Arbetsgivarverket

Över tre fjärdedelar av medlemmarna, 76 procent, hade en större budgetomslutning år 2017 än år 2016. I prognosen för år 2018 tror majoriteten, 83 procent, av medlemmarna på en större budgetomslutning jämfört med år 2017.

Den ökade budgetomslutningen kan möjligen förklaras av att flertalet myndigheter fått mer pengar i budgetpropositionen för 2018 jämfört med året innan.

Mer information

Läs rapporten Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2018

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, tel. 08-700 13 29.