Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Från och med den 1 juli 2018 får arbetsgivare en skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska senast vara upprättad när arbetsförmågan varit nedsatt under 30 dagar.

Arbetsgivarverket informerar nummer 6 2018

För de arbetstagare vars arbetsförmåga den 30 juni redan varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt under minst 60 dagar ska en plan för återgång i arbete senast upprättas den 30 september 2018. Planen ska upprättas oavsett om frånvaron är på hel- eller deltid.

Arbetstagarens nuvarande skyldighet att lämna ett utlåtande från sin arbetsgivare till Försäkringskassan tas bort.

Bestämmelserna om arbetsgivarens skyldighet att upprätta en plan kommer att införas i en ny paragraf, 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (nuvarande 30 kap. 6 § kommer att betecknas 30 kap. 6 a §).

Det nuvarande bidraget till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stödinsatser utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning. Namnet på stödet ändras till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Plan för återgång i arbete

Om det kan antas att en arbetstagares arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag som arbetstagarens arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Till stöd för arbetsgivaren när denne ska göra antagandet om sjukskrivningens längd är de uppgifter som finns i arbetstagarens läkarintyg. Om dessa uppgifter saknas får arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren göra ett sådant antagande utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Om det kan antas att arbetstagaren helt kan återgå i arbete inom 60 dagar räcker det att arbetsgivaren dokumenterar detta. Om det senare visar sig att arbetsförmågans nedsättning blir längre än 60 dagar ska en plan upprättas så snart det är praktiskt möjligt för arbetsgivaren.

Om det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt längre än 60 dagar, men det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta.

En plan behöver inte upprättas om det på grund av arbetstagarens hälsotillstånd för närvarande inte är möjligt, med eller utan rehabiliterande åtgärder, med återgång i arbete. Arbetsgivaren ska dock göra ett ställningstagande i planen att planeringen får vänta tills den anställdes hälsotillstånd har förbättrats. Om hälsotillståndet därefter förbättras så att återgång i arbete kan vara möjligt, ska planen upprättas så snart som det är praktiskt möjligt för arbetsgivaren.

Planen ska upprättas i samråd med arbetstagaren i den utsträckning som det är möjligt. Den anställde ska aktivt medverka i rehabiliteringen och det är viktigt att denne deltar i planeringen av åtgärderna för att bästa resultat ska uppnås. 

Planens innehåll

Det är viktigt att planen för återgång i arbete är utformad på ett sådant sätt att den är lätt att följa upp. Arbetsgivaren har ansvar för att löpande se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Planen ska främst vara ett stöd i det arbete som genomförs på arbetsplatsen för att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete. Det är därför viktigt att den utformas på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp. Planen ska innehålla de åtgärder som behövs för att göra det möjligt för arbetstagaren att komma tillbaka i sitt arbete så tidigt som möjligt. Exempel på sådana åtgärder är anpassning av arbetsplat-sen eller arbetsuppgifter, möjlighet att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning) och behov av arbetstekniska hjälpmedel. Det bör även dokumenteras hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under pågående sjukskrivning, när de olika åtgärderna ska genomföras samt hur och när uppföljning av dessa ska göras.

Observera att de nya reglerna inte innebär någon förändring av hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ser ut eller hur långt det sträcker sig. De innebär inte heller någon förändring av relationen mellan den arbetsrättsliga och den socialförsäkringsrättsliga regleringen.

Försäkringskassans uppföljning

Planen för återgång i arbete kommer även att vara ett viktigt underlag i Försäkringskassans handläggning av ersättningsärenden. Försäkringskassan kan därför komma att begära in den upprättade planen från arbetsgivaren när den behövs för myndighetens bedömning av den enskildes rehabiliteringsbehov och rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Försäkringskassan ska även använda ingivna planer som ett led i sitt tillsynsansvar, vilket innefattar att följa upp och utvärdera hur rehabiliteringsverksamheten fungerar hos arbetsgivare. Om planer och åtgärder vid upprepade tillfällen inte genomförs eller om de är av uppenbart dålig kvalitet kan Försäkringskassan anmäla detta förhållande till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket bedömer sedan i sin tur behovet av inspektioner och eventuella sanktioner utifrån dessa anmälningar.

Försäkringskassans rätt att begära in planen och arbetsgivarens skyldighet att skicka in den följer av 110 kap. 14 och 31 §§ socialförsäkringsbalken.

Planens utformning

Som framgår ovan ska planen för återgång i arbete i första hand vara ett verktyg för arbetsgivaren och ska utformas på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen. Den ska innehålla de åtgärder som behövs för att göra det möjligt för arbetstagaren att komma tillbaka i sitt arbete så tidigt som möjligt. Vidare ska planen vara lätt att följa upp och arbetsgivaren ska göra ändringar i den vid behov.

Det finns emellertid inte något formkrav avseende hur planen ska se ut eller var dokumentationen ska ske. Arbetsgivare får därmed själva bedöma hur detta bäst kan ske i den egna verksamheten.

Försäkringskassan har påbörjat ett arbete med att ta fram en blankett som kommer att vara ett frivilligt alternativ för arbetsgivare att använda vid upprättande av planen för återgång i arbete. Det är ännu oklart hur blanketten slutligen kommer att vara utformad och om den kommer att bli ett reellt stöd, ur ett arbetsrättsligt perspektiv, för arbetsgivare i arbetet med att upprätta en plan.

Mer information om blanketten kommer att finnas på arbetsgivarverket.se, Arbetsgivarguiden (klicka på Arbetslivsinriktad rehabilitering), när arbetet med denna är klar, vilket senast blir när lagändringen träder i kraft.

Utlåtande från arbetsgivaren tas bort

Nuvarande skyldighet för arbetstagaren att lämna in ett utlåtande till Försäkringskassan om vilka möjligheter det finns att tillvarata dennes arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet, så kallat arbetsgivarutlåtande, tas i och med införandet av planen för återgång i arbete bort.

Bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Med dagens arbetsplatsnära stödinsatser avses utredande insatser för arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga samt att initiera åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Insatserna kan ge stöd till arbetsgivaren för att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i anslutning till arbetsplatsen.

Bidraget utvidgas nu till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning. De insatser för vilka bidrag ska kunna lämnas byter namn och kommer istället att benämnas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget ska exempelvis kunna användas till att ta hjälp av expertstöd i samband med att arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Bidrag kommer att kunna lämnas för halva det belopp som arbetsgivaren har betalat för en insats i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Högst kommer bidraget att kunna lämnas med 10 000 kronor per arbetstagare och högst totalt 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår (för år 2018 högst 100 000 kronor).

Bidraget kommer, liksom tidigare, inte att omfatta rehabiliteringsinsatser i form av medicinska eller andra behandlingsinsatser.

Mer information finns på forsakringskassan.se 

Författningsändringar

En ny paragraf införs med beteckningen 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB). Den innehåller bestämmelser om arbetsgivarens ansvar att upprätta en plan för återgång i arbete. Nuvarande 30 kap. 6 § SFB, med bestämmelser avseende arbetsgivarens skyldighet att lämna upplysningar till Försäkringskassan samt ansvar för att åtgärder vidtas, kommer istället att få beteckningen 6 a §.

I 110 kap. 21 § SFB kommer punkt 2, avseende arbetstagarens skyldighet att till Försäkringskassan lämna ett utlåtande av arbetsgivaren med information om vilka möjligheter som finns att ta tillvara arbetstagarens arbetsförmåga i verksamheten efter åtgärder, tas bort.

Rubriken till förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete kommer istället att bli förordningen om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.

Bidragsbeloppen i 7 § ändras till 10 000 kronor per arbetstagare och år samt till högst 200 000 kronor per arbetsgivare istället för dagens lydelse på 7 000 kronor per insats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. För de arbetstagare vars arbetsförmåga den 30 juni 2018 varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska en plan för återgång i arbete upprättas senast den 30 september 2018.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta din rådgivare på Arbetsgivarverket eller socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, 08- 700 13 18, e-post hanna.larsson@arbetsgivarverket.se

Medlemsnyhet: Ny arbetsgivarmall för plan för återgång i arbete

Försäkringskassan har, i samråd med arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram en mall som arbetsgivare kan använda vid upprättandet av en plan för återgång i arbete.