Avgifter och skatter 2019

I detta "Arbetsgivarverket informerar" redovisas de avgifter och skatter som de arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal ska betala år 2019. Avgifter och skatter för 2019 presenteras tillsammans med de som gäller under 2018. Det nya pensionsavtalet PA 16 trädde i kraft 1 januari 2016.

Arbetsgivarverket informerar nummer 14 2018

Arbetsgivarverket informerar nummer 14 2018

I tabellerna 1 och 2 (Se länkad PDF-fil nedan) visas avgifterna och skatterna satta i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2019 respektive 2018. Det innebär redovisning av en total genomsnittlig arbetskraftskostnad avseende avgifter och skatter för medlemmar i Arbetsgivarverket. De faktiska kostnaderna per myndighet varierar dock.

PA 16 innehåller två avdelningar. Avdelning I tillämpas i första hand för arbetstagare födda 1988 och senare medan Avdelning II omfattar arbetstagare födda 1987 eller tidigare. Bestämmelserna i Avdelning II motsvarar i huvudsak de som gällde i PA 03.

Underlaget för den genomsnittliga avtalsförsäkringspremien har Arbetsgivarverket fått av Statens tjänstepensionsverk (SPV). För 2019 är uppgifterna uppdelade per avdelning i PA 16. Därför redovisas de genomsnittliga avgifterna på motsvarande sätt som tidigare, men också med ett genomsnitt för respektive Avdelning I och Avdelning II i PA 16.

År 2019 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget för Arbetsgivarverkets medlemmar enligt den tillgängliga prognosen till 50,56 procent av bruttolönesumman, vilket är en ökning med 1,44 procentenheter jämfört med 49,12 % från år 2018. De lagstadgade avgifterna är oförändrade medan de kollektiv avtalade avgifterna ökade med 1,4 procentenheter från 2018 till 2019. Ökningen beror i huvudsak på att sparpremien har ökat med drygt 1,4 procentenhet, från 7,141 % till 8,536 %. En följd av dessa förändringar blir en ökad kostnad för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Avgifterna för partsorganen är oförändrade medan avgiften för medlemskap i Arbetsgivarverket kvarstår till 0,085 procent.

De genomsnittliga avgifter enligt avtal som gäller i Avdelning I kommer under de första åren som PA 16 tillämpas att vara avsevärt lägre än för Avdelning II. Detta beror bland annat på skillnader i löneläge och åldersfördelning. Den genomsnittliga kostnaden i Avdelning I kommer successivt att öka då andelen av hela kollektivet som omfattas av Avdelning I ökar med tiden, liksom andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. På motsvarande sätt kommer kostnaderna för Avdelning II minska.

Sparpremien beräknas individuellt och påverkas bland annat av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i tabellerna.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta statistiker/utredare Kevin He, tel. 08-700 13 42, e-post: kevin.he@arbetsgivarverket.se, eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.