Nya avtal klara för det statliga området

Arbetsgivarverket har den 4 oktober träffat överenskommelser om nya ramavtal för perioden 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020, RALS 2017-2020, med OFR/S,P,O och Seko. Arbetsgivarverket har samma dag träffat en överenskommelse med Saco-S om ändringar och tillägg till samt ett fortsatt utvecklingsarbete av tillsvidareöverenskommelsen RALS 2010 -T.

Arbetsgivarverket informerar nummer 9 2017

Arbetsgivarverket informerar nummer 9 2017

Konstruktiva förhandlingar

Förhandlingarna har med alla motparter varit intensiva men samtidigt konstruktiva. Även om vi som arbetsgivare inte kommit i mål med samtliga våra yrkanden har vi fått till stånd flera viktiga ändringar i avtalen.

Det kan också konstateras att avtalen med våra tre motparter idag förvisso innehåller likheter, men också att det finns skillnader. Detta gäller inte enbart det faktum att två av avtalen är tidsbegränsade och ett av dem gäller tillsvidare. En tydlig skillnad, som funnits ett antal år, är de olika regleringarna för tillämpningen av och överenskommelse om revisionsmodell.

Omställning/omlokalisering

Ett aktuellt område som inte fått någon ny reglering i avtalsrörelsen är omställningsavtalet och avtalet om lokala omställningsmedel. Vårt centrala Omställningsavtal ger inte möjligheten för arbetsgivare att teckna lokala omställningsavtal. Däremot finns, liksom tidigare, möjligheter att med stöd av Villkorsavtalen och Affärsverksavtalen teckna lokala kollektivavtal eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut som reglerar förmåner och villkor vid omlokalisering av verksamhet. I sammanhanget är det, liksom alltid, väsentligt att sådana frågor föregås av arbetsgivarsamverkan.

Utveckling av RALS 2010-T tillsammans med Saco-S

Avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är som tidigare sifferlöst och gäller tillsvidare. Huvudvägen för fastställande av lön är enligt avtalet lönesättande samtal. Parterna kan som tidigare träffa överenskommelse om annat. Parterna är överens om att fortsätta att utveckla RALS 2010 –T. Parterna kommer bland annat att fortsätta ett förändringsarbete i syfte att utveckla arbetsprocessen i avtalet till att än mer stödja en långsiktig lokal lönebildning.

En större förändring är att parterna enats om att ge lokala parter möjlighet att komma överens om en alternativ ordning vid oenighet i lönesättande samtal. Tanken är att en sådan ordning ytterligare ska förstärka chef och medarbetares roll vid fastställande av löner genom lönesättande samtal.

Ett annat arbete som parterna är överens om är att slutföra det gemensamma arbetet med att revidera den partsgemensamma kommentaren till RALS-T. Parterna har sedan tidigare tagit fram en stomme kring vilken arbetet ska fortsätta.

Arbetsgivarverket och Saco-S är också ense om att tidigare överenskomna insatser inom området Centrala parters stöd till lokal lönebildning ska genomföras under perioden 2018-2020.

Utöver detta har Arbetsgivarverket och Saco-S enats om förändringar i andra avtal (se nedan).

RALS 2017-2020 med OFR/S,P,O och Seko

Avtalen med OFR/S,P,O och Seko bygger på lokal lönebildning och att lönen fastställs lokalt. För medlemmar i OFR/S,P,O gäller som i tidigare avtal att lönen ska fastställas antingen genom lönesättande samtal eller i traditionell förhandling lokalt. För medlemmar i Seko gäller även fortsättningsvis att lönen ska fastställas i lokal förhandling.

I såväl RALS:en med OFR/S,P,O som med Seko har mindre textmässiga förändringar införts där parterna bland annat har förtydligat att arbetsgivaren ska presentera en lönebild för arbetstagarorganisationerna som bygger på samtliga arbetstagares löner (denna förändring gäller även RALS 2010-T med Saco-S). Avsikten är att visa på att den lönestatistiska bilden inte enbart bygger på löneuppgifter för medlemmar hos den enskilda arbetstagarorganisationen.

Oenighet

Vid oenighet i de lokala lönerevisionerna gäller enligt huvudregeln oenighetslösningar för OFR/S,P,O och Seko på samma sätt som i tidigare avtal.

Vad gäller OFR/S,P,O innebär det att det generellt finns två olika oenighetslösningar dels en sifferlös, dels en med siffror i paritet med märket inom industrin (se nedan). Utöver det gäller sedan 2016 en särskild möjlighet till oenighetshantering inom Försvarsmakten och Polisen. I årets avtalsrörelse har parterna dessutom kommit överens om att ge lokala parter möjlighet att enas om en lokal oenighetshantering vid lönesättande samtal på motsvarande sätt som i RALS-T (se skrivning ovan).

För Seko gäller en oförändrad oenighetslösning med siffror i paritet med märket inom industrin (se nedan).

Vid oenighet med siffror gäller för både OFR/S,P,O och Seko:

  • Den första revisionen 2,2 % dock lägst 528 kr per heltidsarbetande medlem
  • Den andra revisionen 2,0 % dock lägst 491 kr per heltidsarbetande medlem
  • Den tredje revisionen 2,3 % dock lägst 575 kr per heltidsarbetande medlem

Inget av avtalen innehåller någon individgaranti. Ovanstående siffror återfinns enbart som en teknik för att räkna fram ett eventuellt oenighetsutrymme. Ovanstående belopp gäller, om lokala parter inte kommer överens om annat, per den 1 oktober 2017, 1 oktober 2018 respektive 1 oktober 2019.

Ändringar i villkors- och affärsverksavtalen

Arbetsgivarverket har kommit överens om förändringar i villkorsavtalen och affärsverksavtalen med samtliga tre motparter.

Förändringar i semesterbestämmelserna

I såväl villkorsavtalen som affärsverksavtalen kommer möjligheten att spara semesterdagar att ändras från dagens 35 dagar till 30 dagar. För den som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022.

Vidare kommer semesterlönegarantin (balkongtillägget) att räknas upp per den 1 januari respektive år 2018-2020.

Förändringar avseende sjukpenningtillägg

Vad gäller såväl sjukpenningtillägg, sjukpenningtillägg vid förbyggande behandling samt rehabiliteringstillägg har parterna kommit överens om att ta bort den bortre gränsen för hur länge tillägget utbetalas i sjukperioden.

Utöver detta har parterna enats om att sjukpenningtillägget vid förebyggande behandling mellan dag 91 och 365 ska vara likvärdigt med sjukpenningtillägg och rehabiliteringstillägg.

Ny reglering för avstängning införs

En ny bestämmelse har införts i villkorsavtalen och affärsverksavtalen i syfte att reglera ordningen för den situation när arbetsgivaren måste stänga av en arbetstagare.

Arbetsgivarverket vill särskilt uppmärksamma arbetsgivare på att avstängning är en ingripande åtgärd mot arbetstagaren. Det är väsentligt att arbetsgivaren inte använder den annat än i de särskilda situationer som anges i bestämmelserna.

Villkorsavtalens rätt till ledighet för att inneha en visstidsanställning

Kvalifikationstider har införts i villkorsavtalen som reglerar när en arbetstagare har rätt att vara ledig från en tillsvidareanställning som omfattas av avtalet för en annan visstidsanställning inom avtalets ram. Regleringen ger arbetsgivaren en bättre möjlighet att hantera kompetensbehov inom den egna verksamheten, men ger samtidigt arbetsgivaren möjligheter att bevilja rätt till ledighet i större omfattning än vad regeln i grunden bestämmer.   

Reglerna för ersättningen vid arbetsskador ändras i PSA

Personskadeavtalet är ändrat. Förändringarna innebär dels att en arbetstagare som råkar ut för ett arbetsolycksfall kan erhålla ersättning för sveda och värk respektive inkomstförlust även om arbetstagaren inte varit arbetsoförmögen minst 14 dagar som tidigare angivits.

Då Försäkringskassan har godkänt en arbetssjukdom kan arbetstagaren nu erhålla ersättning enligt PSA utan att driva en prövning om vållande i Vållandenämnden.

Förändrade regler för intjänande av premiebestämd pension PA 16

Från 1 januari 2019 gäller i Avdelning II i PA 16 intjänande av premiebestämd pension vid föräldraledighet och löneväxling enligt i princip samma grunder som i Avdelning I.

Parterna kommer också att undersöka om det möter några hinder att extra avsättningar enligt kollektivavtal i Avdelning I kan gottskrivas den enskildes försäkring i flexpensionen i stället för i ålderspension obligatorisk.

Partsgemensamt arbete

Samtliga parter kommer tillsammans att arbeta i tre olika partsgemensamma arbeten.

Arbetstid

Parterna konstaterar att de genom tecknandet av centrala kollektivavtal har ett ansvar för att avtalen också skapar förutsättningar för att genomföra verksamhetens uppdrag och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. Därtill kommer ansvaret för att arbetstidens förläggning sker på ett sådant sätt att den främjar en god arbetsmiljö och motverkar ohälsa.

Mot den bakgrunden är parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att bl.a. gemensamt inventera rådande problembilder.

AVA/AVA-T

Parterna har under avtalsrörelsen också diskuterat ett behov av översyn av Affärsverksavtalen (AVA/AVA-T). Utifrån dessa diskussioner är parterna nu överens om att genomföra ett partsgemensamt arbete i syfte att i första hand omhänderta redaktionella ändringar i avtalen.

Internationell arbetsmarknad

Arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet, såväl myndigheter som privata aktörer, verkar idag på en internationell arbetsmarknad. De mellan parterna gällande kollektivavtalen täcker en stor del av de anställningssituationer som då uppkommer. Parterna har dock konstaterat att det eventuellt kan finnas behov av kompletteringar. Det gäller bl.a. sådan arbetstagare som är anställda för arbetsuppgifter i Sverige, men där arbetet genomförs som distansarbete eller då arbete samtidigt sker även för en annan arbetsgivare i annat land.  Parterna är överens om att utreda dels om nuvarande kollektivavtal kan tillämpas eller om nuvarande avtalsbestämmelser behöver kompletteras.

Partsrådet – fortsatt arbete och nytt och viktigt arbetsområde

Som ett led i det partsgemensamma utvecklingsarbete som parterna på det statliga avtalsområdet bedriver inom ramen för Partsrådet så är parterna överens om att fortsätta arbeta inom de sedan tidigare beslutade utvecklingsområdena.

  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv
  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

Parterna är vidare överens om att inrätta ett nytt utvecklingsområde, ”Ett hållbart arbetsliv”. Genom det nya arbetsområdets försorg vill centrala parter erbjuda verksamheter och lokala parter möjlighet att få ett stöd inom ett antal olika områden. Ambitionen är att stödet på en praktisk nivå ska ge lokala parter bättre förutsättningar för att arbeta med en god arbetsmiljö, hälsa, karriär och kompetensfrågor.

I arbetet behöver Partsrådet knyta till sig expertkompetens i en avsevärt större omfattning än tidigare. Arbetet kommer att vara omfattande både tidsmässigt och resursmässigt.

Övrigt

Det särskilda villkorsavtalet för vissa statliga anställningar, VASA, medger anställningsavtal med en och samma arbetstagare för en sammanlagd tid om högst 24 månader. Parterna konstaterar härvid att det kan vara lämpligt att se över lönesättningen efter en tolvmånadersperiod.

Parterna har diskuterat tillämpningen av avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall i utlandstjänstgöring. Arbetsgivarverket har mot den bakgrunden åtagit sig att på arbetsgivarsidan föra en dialog i syfte att klargöra tillämpningen av avtalet.

Parterna kommer gemensamt att utarbeta information om personskadeavtalet PSA och pensionsavtalet PA 16.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta förhandlingschef Anna Falck, telefon 08-700 13 40, biträdande förhandlingschef Ken Johnsson, telefon 08-700 13 93, biträdande förhandlingschef Matilda Nyström Arnek, telefon 08-700 14 34 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.