Kraftig ökning av andelen nyanställda i staten med utländsk bakgrund år 2015

År 2015 hade närmare 27 procent eller omkring 7 800 personer av de nyanställda i staten, utländsk bakgrund. Detta är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med år 2014 och bidrar till att andelen med utländsk bakgrund i staten totalt ökar med 0,9 procentenheter. Totalt har nu närmare 18 procent eller cirka 42 800 statsanställda utländsk bakgrund.

Arbetsgivarverket informerar nummer 7 2016

Arbetsgivarverket informerar nummer 7 2016Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. Med staten avses i denna undersökning dels myndigheter under regeringen, men även Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökas till följd av nyrekryteringar till staten. Bland de nyanställda i staten är andelen med utländsk bakgrund högre än i staten som helhet, och dessutom högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden.

Högre andel bland nyanställda

Anledningen till att andelen varje år ökar är att andelen med utländsk bakgrund är högre bland de som nyanställs än bland de som slutar och det är den utvecklingen som förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är den som visar på i vilken utsträckning arbetsgivarna idag rekryterar anställda med utländsk bakgrund, och det är detta agerande från de statliga arbetsgivarna som på sikt påverkar andelen i hela gruppen statsanställda. År 2015 hade 26,8 procent av samtliga nyanställda i staten utländsk bakgrund. Det är andra gången under den senaste 10-årsperioden som andelen bland nyanställda också är högre än i befolkningen. Första gången det hände var år 2012.

Tabell 1 nedan visar en jämförelse mellan andelen som har utländsk bakgrund i befolkningen i arbetsför ålder, bland samtliga förvärvsarbetande, bland samtliga statsanställda och bland nyanställda i staten. Andelen med utländsk bakgrund bland nyanställda ligger på en historiskt hög nivå.

Tabell 1. Andel med utländsk bakgrund 2005-2015, procent

 

2005

2007

2009

2011

2013

2014

2015

Staten 1)

10,6

11,4

12,5

14,1

16,1

16,8

17,7

Nyanställda   i staten 2)

15,3

17,2

19,0

21,4

23,1

24,2

26,8

Förvärvsarbetande 20-64 år 3)

13,9

15,1

15,8

17,2

18,5

19,2

i.u.

Befolkningen 20-64 år 4)

18,2

19,6

21,1

22,4

23,7

24,5

25,3

1) Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår inte.

2) Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. Fram till 2005 beräknades detta endast för personer med en anställningsomfattning överstigande 40 procent.

3) Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. RAMS för år 2015 finns ännu inte tillgänglig.

4) Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Utländsk bakgrund olika vanligt i olika verksamheter inom staten

Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen, då verksamhetens karaktär har betydelse. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 30 procent, finns inom verksamhetsinriktningen Utbildning. Det är också denna verksamhetsinriktning som har flest anställda i statlig sektor. Universitetens och högskolornas verksamhet karaktäriseras av internationellt samarbete inom både forskning och utbildning. För att stärka sambanden mellan forskargrupper och knyta den bästa kompetensen till det egna universitetet sker rekryteringar ofta internationellt. Av de nyanställda inom verksamhetsinriktningen Utbildning hade över 42 procent utländsk bakgrund 2015. En tredjedel av alla nyanställda anställs inom denna verksamhetsinriktning.

Verksamhetsinriktningen Socialt skydd mm. har den näst högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 21 procent. Myndigheter inom denna verksamhetsinriktning har ofta kärnverksamheter som har direktkontakt med allmänheten. Utländsk bakgrund kan i sig innebära att individer har specifik kompetens som är extra viktig i kontakter med allmänheten exempelvis språkkunskaper. Detta kan vara en förklaring till en relativt sett hög andel anställda med utländsk bakgrund inom detta område. Andelen har ökat kraftigt sedan år 2014, då ett stort antal nyanställts inom denna verksamhetsinriktning det senaste året. Detta beror främst av det stora antalet nyanlända till Sverige, vilket gör att myndigheter inom verksamhetsinriktningen behövt mer personal. Nu har mer än var femte av alla nyanställda individer utländsk bakgrund inom verksamhetsinriktningen Social skydd mm.

Mer information

Rapport: Utländsk bakgrund i staten 2015

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, telefon 08-700 13 29.