Inget prövningstillstånd i Krokomfallet

Under fredagen den 12 maj 2015 meddelade Högsta domstolen (HD) att prövningstillstånd inte beviljas i arbetsmiljöbrottmålet mot två före detta chefer i Krokoms kommun.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 3 2015

Den 19 februari 2014 kom en dom om arbetsmiljöbrott där tingsrätten funnit att två chefer i Krokoms kommun fälls till ansvar för arbetsmiljöbrott, grovt brott, och påföljden blev villkorlig dom och 100 dagsböter. Bakgrunden är en tragisk händelse där en arbetstagare (socialsekreterare) tog sitt liv till följd av en allvarlig depression. På arbetsplatsen hade det varit konflikter och arbetsgivaren övervägde avsked av socialsekreteraren. Ärendet har rönt stor uppmärksamhet i media. Domen var unik genom att det inte tidigare har förekommit att åtal väckts för arbetsmiljöbrott som på ett så direkt sätt hör samman med påstådda brister i den psykosociala arbetsmiljön, särskilt inte med koppling till ett tilltänkt avsked.

Tingsrättens dom överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland. En dom i Hovrätten meddelades den 3 mars och innebar att de båda cheferna i Krokoms kommun friades från ansvar i arbetsmiljöbrottmålet. Hovrätten ansåg att det visserligen fanns brister i chefernas agerande men kom fram till att det inte varit fråga om sådan oaktsamhet som krävs för att den ska vara straffbar som vållande till annans död eller vållande till sjukdom.

Domen överklagades både av socialsekreterarens efterlevande och Riksåklagaren och nu har HD beslutat att inte pröva fallet. Underlaget för beslutet är att det inte har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

Det är inte alla domar och beslut som kan överklagas till Högsta domstolen. Huvudregeln är att prövningstillstånd endast meddelas om domen kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall. Högsta domstolen får in ungefär 5 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka 140 av dem får prövningstillstånd.

Mer information

För mer information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta arbetsmiljöexpert Gunnar Sundqvist, e-post gunnar.sundqvist@arbetsgivarverket.se.