Avgifter och skatter 2016

I detta ”Arbetsgivarverket informerar” redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal, ska betala år 2016. Dessa avgifter och skatter jämförs med de nivåer som gäller för 2015. Det nya pensionsavtalet PA 16 träder i kraft 1 januari 2016. Premier till försäkringsrörelsen baseras på nuvarande pensionsavtal PA 03.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 10 2015

Logotype: Arbetsgivarverket informerar

I tabell 1 (Se länkad PDF-fil nedan) har dessa avgifter och skatter satts i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2016 respektive 2015. Syftet med att relatera avgifterna till bruttolönesumman är att kunna redovisa de totala genomsnittliga arbetskraftskostnaderna avseende avgifter och skatter för de statliga arbetsgivarna på ett enhetligt sätt.

År 2016 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget till 47,92 procent av bruttolönesumman jämfört med 47,56 procent år 2015. De lagstadgade avgifterna totalt sett är oförändrade, och ökningen om nära 0,4 procentenheter beror alltså på avgifterna för avtalsförsäkringarna höjts i förhållande till bruttolönesumman.

Den största delen, ca 2/3 av kostnaden för avgifter och skatter utgörs av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Ungefär 1/3 av kostnaden hänför sig till kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga avtalsområdet. Dessa avgifter avser premier till statens avtalsförsäkringar som beslutas av Statens tjänstepensionsverk (SPV), avgiftsbestämd ålderspension och avgifter till de partsorgan som inrättats till stöd för omställning och partsgemensamt utvecklingsarbete.

En av premierna till avtalsförsäkringarna, sparpremien, beräknas individuellt och påverkas bl.a. av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i den bifogade tabellen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.