Avtal med helhetsperspektiv på effektiv omställning

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O träffade den 25 juni 2014 två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet. Båda avtalen träder i kraft den 1 januari 2015. I detta Arbetsgivarverket informerar kan du läsa en sammanfattning av syfte med och innehåll i avtalen samt få vägledning om hur du kan ta del av ytterligare information.

Nummer 11 2014

 

Du hittar de nya avtalen på Arbetsgivarverkets webbplats via länkarna nedan:

Avtal om omställning

Avtal om lokala omställningsmedel

De två nya avtalen stödjer utifrån ett helhetsperspektiv en effektiv omställning inom den statliga sektorn. Avtalen kompletterar varandra och innebär att hela omställningskedjan hålls samman, det vill säga allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag.

Vad gäller fram till och med den 31 december 2014?

Utifrån att Avtal om omställning inte träder i kraft förrän den 1 januari 2015 så gäller Trygghetsavtalet i dess nuvarande form fram till och med den sista december 2014. Information om vad som gäller fram till dess för de arbetstagare som sägs upp eller vars tidsbegränsade anställningar löper ut, samt de arbetstagare som gör en överenskommelse om frivillig avgång senast den 31 december 2014, finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Läs mer om vad som gäller tills Trygghetsavtalet löper ut här. (PDF-dokument, 69 kB)

Avtalskonferenser

De nya avtalen innehåller nyheter och vilar i många delar också på nya principer och begrepp. Inför avtalens ikraftträdande 1 januari 2015 kommer Arbetsgivarverket därför att under oktober anordna avtalskonferenser för att informera om de nya avtalens syfte och tillämpning, enligt inbjudningar som tidigare skickats ut. Avtalskonferenser hålls i Stockholm följande datum:

• Tisdag den 2 oktober • Tisdag den 14 oktober • Onsdag den 22 oktober

Observera att konferenstillfället den 22 oktober är fullbokat, men det finns möjlighet att sätta upp sig på väntelista, se mer information på anmälningssidan.

Bakgrund till de nya avtalen

Arbetsgivarverket har under flera avtalsrörelser drivit krav på en utveckling av de avtal som reglerar omställningsfrågorna. Centrala parter har utifrån dessa krav genomfört flera översynsarbeten. Då dessa översynsarbeten inte lett fram till de förändringar Arbetsgivarverket sett behov av, sa Arbetsgivarverket upp Trygghetsavtalet i juni förra året i syfte att förhandla fram ett nytt avtal. I samband med avtalsrörelsen 2013 träffade parterna en principöverenskommelse kring det fortsatta arbetet att ta fram ett nytt avtal om omställning.

Det partsgemensamma arbetet som förts sedan hösten 2013 kulminerade i intensiva förhandlingar under maj och juni. Förhandlingar där parterna i vissa frågor kring till exempel omfattning och nivåer ända in i det sista stod långt ifrån varandra men genom konstruktiva förhandlingar, några timmar innan Trygghetsavtalet löpte ut, kunde komma överens om att sluta inte bara ett avtal om omställning, utan även ett nytt avtal avseende hanteringen av de lokala omställningsmedlen.

Sammanhållet omställningsarbete

Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning bildar således en sammanhållen omställningskedja som även fortsättningsvis finansieras med stöd av avsättningar från respektive arbetsgivares totala lönesumma. På så sätt består omställningsarbetet i staten av två avtalsreglerade faser – det lokalt finansierade proaktiva omställningsarbetet och det centrala verkställande omställningsarbetet – där det sistnämnda har formen av en, till största del kollektivt finansierad försäkringslösning inom ramen för Trygghetsstiftelsens verksamhet.

Avtal om omställning

Parterna har träffat Avtal om omställning i syfte att stödja arbetslinjen och individens möjlighet till ett längre arbetsliv samt den förändring och omstrukturering av de statliga verksamheterna som krävs vid var tid. Avtal om omställning är ett nytt avtal och avtalsinnehållet måste ses i ljuset av det, vilket i sin tur innebär att även om vissa begrepp med mera är desamma så kan man vid tillämpningen inte automatiskt utgå från att gammal hantering eller praxis längre är relevant.

Avtalet kan tillämpas på arbetstagare vid olika omställningssituationer

Avtal om omställning kan tillämpas på arbetstagare vid arbetsbrist, när tidsbegränsade anställningar löper ut samt vid omlokalisering till ny ort. Avtalets konstruktion innebär att det finns skillnader både vad gäller när omställningsförmånerna träder in och i vilken omfattning och tidsperiod dessa kan utges. Avtalet bygger på huvudregeln att avtalet träder ikraft för viss arbetstagare när Trygghetsstiftelsen mottar arbetsgivarens skriftliga underrättelse om att arbetstagaren omfattas av någon av de situationer då avtalet kan tillämpas.

Avtal om lokala omställningsmedel

Nuvarande centrala avtal, Avtal om aktivt omställningsarbete, ersätts den 1 januari 2015 av det nya Avtal om lokala omställningsmedel. Det nya avtalet syftar till att långsiktigt förstärka det proaktiva lokala omställningsarbetet utifrån verksamheternas och arbetstagarnas behov av omställningsåtgärder oavsett arbetstagarnas anställningsform. Sedan mer än 10 år finansieras ett partsgemensamt lokalt omställningsarbete genom en sänkning av arbetsgivarens avgift till Trygghetsstiftelsen. En sänkning som centrala parter beslutade i samband med RALS 2001 och som vid var tid motsvarar det som i respektive verksamhet utgör de så kallade lokala omställningsmedlen.

Som framgår av ovan så bildar Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning en sammanhållen omställningskedja för det statliga omställningsarbetet. Ett arbete som finansieras med stöd av avsättningar från respektive arbetsgivares totala lönesumma i syfte att sammantaget stödja en omställning som bidrar till arbetslinjen och ett längre arbetsliv.

Vad de nya avtalen närmare innebär för dig som arbetsgivare och andra frågor kommer att redovisas på de tidigare nämnda avtalskonferenserna. Arbetsgivarverket kommer därefter att dels diskutera vissa frågor på kommande sektorsmöte, dels lämna information via Arbetsgivarverkets webbplats.