Avgifter och skatter 2015 – reviderad version efter riksdagens budgetbeslut

Med anledning av riksdagens budgetbeslut den 3 december ersätter detta "Arbetsgivarverket informerar" nummer 12, 2014.

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 14 2014

 

I nummer 14 redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal, ska betala år 2015. Tabellerna är jämfört med den tidigare utgåvan oförändrade. Däremot har texter förändrats avseende nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga och den föreslagna särskilda löneskatten på vissa förvärvsinkomster för personer som fyllt 65 år.

I tabell 1 (se länkad PDF-fil nedan) har dessa avgifter och skatter satts i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2015 respektive 2014. Syftet med att relatera avgifterna till bruttolönesumman är att kunna redovisa de totala genomsnittliga arbetskraftskostnaderna avseende avgifter och skatter för de statliga arbetsgivarna på ett enhetligt sätt.

År 2015 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget till 47,56 procent av bruttolönesumman jämfört med 47,47 procent år 2014. De lagstadgade avgifterna totalt sett är oförändrade, och ökningen om 0,1 procentenheter beror alltså på att avgifterna för avtalsförsäkringarna stigit i förhållande till bruttolönesumman.

Den största delen, cirka 2/3 av kostnaden för avgifter och skatter utgörs av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Ungefär 1/3 av kostnaden hänför sig till kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga avtalsområdet. Dessa avgifter avser premier till statens avtalsförsäkringar som beslutas av Statens tjänstepensionsverk (SPV), avgiftsbestämd ålderspension och avgifter till de partsorgan som inrättats till stöd för omställning och partsgemensamt utvecklingsarbete.

En av premierna till avtalsförsäkringarna, sparpremien, beräknas individuellt och påverkas bland annat av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i den bifogade tabellen.

Mer information

Avgifter och skatter 2015 (PDF-dokument, 69 kB) PDF-filen uppdaterad 150617.

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta utredare Matti Särngren, tel. 08-700 13 29, e-post: matti.sarngren@arbetsgivarverket.se, eller utredare Anna Lundgren, tel. 08-700 13 64, e-post: anna.lundgren@arbetsgivarverket.se.