Allt lättare för staten att hitta rätt kompetens

Bristen på lämpliga sökanden har successivt minskat i staten sedan hösten 2012. Den tidigare relativt höga bristen inom IT-området är nu avsevärt lägre. År 2013 var utnyttjandet av anslagskrediten relativt hög och väntas öka något ytterligare i år.

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 7 2014

Av figuren nedan framgår att 37 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar upplever en brist på lämpliga sökanden. En övervägande majoritet av medlemmarna anser dock att bristen endast påverkat verksamheten i liten omfattning eller inte alls.

Figur 1. Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet Figur 1: Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Källa: Arbetsgivarverket

De senaste åren har bristen inom IT varit särskilt stor, men den ser nu ut att minska i staten. Av dem som hade brist på lämpliga sökanden var det våren 2014 20 procent som rapporterat brist inom IT, vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare undersökningar. Bristen finns nu i stället främst på expertnivå inom FoU, utbildning och forskning, där en lika stor andel som totalt i staten, 37 procent, har uppgett att det finns en bristsituation.

En fjärdedel av medlemmarna anger i undersökningen att de haft omfattande pensionsavgångar, vilket är en mindre andel än i höstas. Andelen medlemmar som anser att omfattande pensionsavgångar påverkar kompetensförsörjningen positivt är 18 procent medan andelen som anser att den påverkas negativt är 27 procent.

Vårens undersökning visar att det nu är allt fler bland medlemmarna, 46 procent, som förväntar sig en övertalighet under det kommande året. Även andelen som sagt upp personal har ökat men är fortfarande på en relativt låg nivå. Uppsägningarna under de senaste sex månaderna har rört främst handläggare och experter inom arbetsområdet FoU, utbildning och forskning.

Anslagssparandet minskade under föregående år. En stor andel av medlemmarna, 30 procent, utnyttjade sin anslagskredit under år 2013. Enligt prognosen för år 2014 kommer denna andel att ytterligare öka något till 37 procent.

Budgetomslutningen ökade år 2013 hos hälften av medlemmarna jämfört med året innan. I prognosen för år 2014 tror 38 procent av medlemmarna på en ökning av budgetomslutningen.

Läs rapporten i sin helhet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Mer information

För mer information om innehållet i detta nummer av Arbetsgivarverket informerar, kontakta utredare Matti Särngren, e-post matti.sarngren@arbetgivarverket.se.