Stabil arbetsmarknad för statligt anställda trots fördjupad lågkonjunktur

Den statliga konjunkturbarometern som görs två gånger om året visar att antalet statliga arbetsgivare som tror att de kommer att vara tvungna att säga upp personal under den närmsta tiden är lägre än på tio år. Samtidigt är det också fler statliga arbetsgivare som har svårt att hitta lämpliga sökanden vid rekrytering.

Arbetsgivarverket informerar nummer 2, 2013

Logga för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar.

Arbetsmarknaden inom den statliga sektorn är stabil. Alla variabler pekar nu mot ett i stort sett oförändrat antal anställda under 2013. Andelen medlemmar som hösten 2012 svarade att de sagt upp personal under det senaste halvåret minskade till 37 procent från 51 procent våren 2012. Även andelen som trodde att de skulle ha en övertalighet under det kommande året minskade till 42 procent jämfört med 53 procent sex månader tidigare.

Trots den fortsatt svaga arbetsmarknaden är det istället fler av Arbetsgivarverkets medlemmar som har svårt att fylla samtliga vakanser med lämpliga sökanden. Andelen som uppgav att de haft brist på lämpliga sökanden vid rekrytering ökade hösten 2012 till 55 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2001. Framförallt var det högkvalificerad arbetskraft som efterfrågades, särskilt inom viss IT-kompetens och inom FoU, forskning och utbildning. Det var också fler medlemmar än tidigare som ansåg att bristen påverkat verksamheten negativt. Andelen medlemmar vars verksamhet påverkats i en liten omfattning har ökat från 76 procent i vårens undersökning till 92 procent i höstens undersökning medan andelen som inte påverkats alls minskat till bara en procent. Andelen medlemmar vars verksamhet påverkats i en stor omfattning minskade dock från nio till sju procent.

Diagram. Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Diagram: Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet

Anmärkning: Här redovisas utfall för arbetskraftsbrist och uppsägningar medan övertalighet för de kommande 12 månaderna är en prognos.

Barometerresultaten visar också att färre medlemmar anser att de under det gångna året haft omfattande pensionsavgångar. Hösten 2012 var det bara 20 procent av medlemmarna som uppgav att de haft omfattande pensionsavgångar jämför med 37 procent ett år tidigare. Även andelen av dem som haft omfattande pensionsavgångar som ansåg att dessa påverkat kompetensförsörjningen negativt, minskade med fem porcentenheter mellan hösten 2011 och hösten 2012. Det var hösten 2012 fler medlemmar, 18 procent, som tyckte att kompetensförsörjningen påverkats positivt av pensionsavgångarna jämfört med dem som ansåg att kompetensförsörjningen påverkats negativt, vilka var 15 procent. Resterande 67 procent ansåg att kompetensförsörjningen inte påverkats alls. Främst var det inom COFOG-gruppen Samhällskydd och rättsskipning som man upplevt negativa konsekvenser av omfattande pensionsavgångar.

År 2013 är pris- och löneomräkningstalet i ramanslagsmodellen noll. Det är antagligen en bidragande orsak till att andelen myndigheter som tror att de kommer att överskrida sina anslag under nästkommande år ökade kraftigt hösten 2012 till nästan hälften av alla medlemmar som deltagit i undersökningen. Det var också mycket få, bara åtta procent, som trodde att de kommer att anslagsspara 2013. Utfallet för 2012 var att 40 procent anslagssparade och 36 procent överskred anslaget. Detta gav upphov till ett nettotal på fyra procent. Prognosen för 2013 innebär i stället ett nettotal på 40 procent.