Justering av villkorsavtalen och ändrat ikraftträdandedatum

Villkorsavtal-T och Villkorsavtal i lydelse från och med 2013-04-01 har innehållit några mindre oklarheter i avtalstexten som parterna nu har justerat. Det rör främst arbetstagare som har koncentrerad tjänstgöring i kombination med ytterligare frånvaro. Oklarheten har dels rört hur grundavdraget ska hanteras för vissa grupper som har koncentrerad tjänstgöring, dels hur ytterligare frånvaro ska hanteras för dessa samt hur tilläggen ska beräknas i vissa fall.

Parterna har därför kommit överens om att göra ett antal justeringar i villkorsavtalen enligt förhandlingsprotokoll 2012-12-19 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och Seko vad gäller Villkorsavtal samt enligt förhandlingsprotokoll 2012-12-19 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S vad gäller Villkorsavtal-T.

För att bland annat underlätta lönesystemleverantörernas implementering av förändringarna, vilket är en väsentlig del för tillämpningsmöjligheterna, är parterna även överens om att flytta fram datum för ikraftträdande av dessa till den 1 juni 2013.

De ändringar som parterna har kommit överens om anges i bilagorna till de båda förhandlingsprotokollen från 2012-12-19. Förändringarna är likalydande för Villkorsavtal som för Villkorsavtal-T.

Kommentar till ändringarna

För att underlätta förståelsen av vad dessa innebär, har en kommentar till respektive förändring enligt bilagorna tagits fram. Ändringarna är markerade med gult överdrag. Ta del av kommentarerna genom att klicka på länken nedan:

Kommentar till ändringarna i Villkorsavtal samt Villkorsavtal-T (PDF-dokument, 60 kB)

Avtalen finns på webbplatsen

Avtalen i sin helhet, i lydelse från den 1 juni 2013, finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Villkorsavtal inkluderar ändringar enligt:

  • förhandlingsprotokoll 2012-09-04,
  • ändringar och tillägg enligt RALS 2012-2013 (förhandlingsprotokoll 2012-10-04) och
  • ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012-12-19 mellan Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Seko.

Villkorsavtal-T inkluderar ändringar enligt:

  • förhandlingsprotokoll 2012-09-04,
  • ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012-10-25 till RALS 2010-T och
  • ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012-12-19  mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Ladda ner avtalen i sin helhet:

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal Seko

Villkorsavtal-T