Avtal 2013 – nya avtal klara för hela det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om nya ramavtal, RALS 2013-2016, med Seko (1 oktober) och OFR/S,P,O (4 oktober). Båda dessa överenskommelser gäller för tiden från och med den 1 oktober 2013 fram till och med den 30 september 2016. Dessutom träffade Arbetsgivarverket den 4 oktober överenskommelse med Saco-S om ändringar och tillägg till tillsvidareöverenskommelsen RALS 2010-T med giltighet från och med den 1 oktober 2013.

Arbetsgivarverket informerar nummer 12, 2013

Logga för nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar.

Allmänt om förhandlingsprocessen

Årets avtalsförhandlingar kom väldigt mycket att präglas av de två yrkanden som Arbetsgivarverket överlämnade kring ett förändrat tjänstepensionssystem och ett förändrat trygghetsavtal. Trots att Arbetsgivarverket yrkat på förändringar av Trygghetsavtalet under flera avtalsrörelser upplevde facken att vår uppsägning av avtalet var oväntad. Det har inneburit att parterna har använt mycket tid åt att diskutera under vilka förutsättningar det kommande partsgemensamma arbetet ska bedrivas. Arbetsgivarverket var i förhandlingarna tydliga med att man eftersträvade en helhetslösning som innefattade både en RALS överenskommelse och en gemensam överenskommelse som klargjorde inriktningen på det kommande arbetet kring pensions- och trygghets-/omställningsfrågor.

De tidsbegränsade avtalen med Seko och OFR/S,P,O motsvarar både tidsmässigt (3 år) och kostnadsmässigt merparten av de överenskommelser som tidigare träffats på svensk arbetsmarknad.

Gemensamt för alla överenskommelser

Överenskommelse om fortsatt arbete rörande de statliga
tjänstepensionsbestämmelserna

Som beskrivits ovan så var en av de svåraste frågorna i årets avtalsrörelse att komma överens om utgångspunkter och inriktning för det arbete som ska genomföras utifrån Arbetsgivarverkets yrkande om förändringar i tjänstepensions- och delpensionsavtalet.

Parterna kunde till slut enas om ett antal viktiga utgångspunkter att eftersträva:

 • Bra pensioner.
 • Långsiktigt hållbara pensionsbestämmelser.
 • Lösningar som bidrar till stabilitet och förutsägbarhet.
 • Lösningar som är kostnadseffektiva.
 • Pensionsbestämmelser som utformas med beaktande av ansvars- och riskfördelning mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Pensionsbestämmelser som stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv.

Arbetets inriktning är ett system med premiebestämda pensionsbestämmelser där förutsättningarna i övrigt bland annat är att

 • bestämmelserna vid ett ikraftträdande tillämpas i vart fall på samtliga arbetstagare födda 1987 eller senare
 • ge bra förutsättningar för pensioners värde och bidra till kompetensförsörjningen
 • bestämmelserna i PA 03 och delpensionsavtalet innefattas i arbetet.

För arbetet gäller en tidplan som utgår från att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 med ett möjligt ikraftträdande den 1 juli 2015.

Principöverenskommelse kring fortsatt arbete om ett omställningsavtal

Ytterligare en svår fråga under förhandlingarna var att formulera en principöverenskommelse för det kommande arbetet med att komma överens om ett omställningsavtal som ska ersätta det uppsagda Trygghetsavtalet. Som en av de sista stora frågorna i denna avtalsrörelse kunde parterna enas om att inriktningen för det fortsatta arbetet ska vara att ett omställningsavtal bland annat ska ha som inriktning att

 • omfatta arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist, oavsett anställningsform
 • arbetstagare vars tidsbegränsade anställning varat minst två år hos samma funktionella arbetsgivare och löpt ut kan komma att omfattas i olika omfattning beroende på anställningstid
 • möjligheten att själv utlösa rätt till pensionsersättning tas bort
 • omfatta övergångsbestämmelser, exempelvis rörande äldre arbetstagare med lång anställningstid i staten.

Vidare gäller att omställningsavtalet ska hålla sig inom nuvarande kostnadsram och avgiftsnivå för Trygghetsstiftelsens verksamhet.

Tidplanen för arbetet är att ett avtal ska vara klart senast den 15 maj 2014 för att kunna träda i kraft vid den tidpunkt som parterna kommer överens om.

Trygghetsavtalet

Ett tillägg har tillförts avtalet som klargör att de arbetstagare som anställts före den 1 oktober 2013, och för vilka arbetsgivaren får arbetsmarknadspolitiskt stöd i form av lönebidrags- eller trygghetsanställning, omfattas från och med den 1 oktober 2013 av Trygghetsavtalet.

Partsrådet

Partena har i samband med avtalsrörelsen 2013 träffat en principöverenskommelse rörande Partsrådets finansiering och verksamhet. Överenskommelsen innebär att arbetsgivarna inom avtalsområdet erhåller en rabatt som motsvarar den avgiftsnivå (0,055 % på lönesumman) som hittills betalats in. Rabatten gäller från och med den 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2016. I syfte att säkerställa verksamheten ska parterna fortlöpande följa Partsrådets ekonomiska utveckling och vidta åtgärder om så behövs.

Vad gäller Partsrådets verksamhet så är parterna överens om att bedriva fyra utvecklingsområden. Tre av dessa är en fortsättning sedan tidigare. Ett nytt utvecklingsområde Arbetsmiljö inrättas i vilket det tidigare utvecklingsområdet Hot och våld införlivas. Det innebär följande:

 • Centrala parters stöd till lokal lönebildning.
 • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå.
 • Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.
 • Arbetsmiljö (inkluderande Hot och våld och arbetsmiljöutbildningar).

Övrigt översynsarbete

Partena är överens om att i övrigt göra en gemensam översyn av

 • Personskadeavtalet (PSA) utifrån dels de yrkanden som OFR/S,P,O och Seko haft rörande ersättningen för olycksfall och kravet på 14 dagars sjukskrivning samt kravet på att "vållande" vid arbetssjukdom tas bort, dels utifrån att PSA är i behov av en redaktionell översyn. Arbetet ska påbörjas under första kvartalet 2015 och vara avslutat den 1 januari 2016.
 • villkoren för lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter, LOK. Översynsarbetet omfattar både villkor och avgångsförmåner. Vad gäller avgångsförmåner så ska utformningen ske i samråd med det partsarbete som genomförs rörande ett omställningsavtal. Vad gäller pensionsbestämmelser för berörda så sker den översynen inom ramen för arbetet med de statliga pensionsbestämmelserna. Förslag på ny avtalsreglering ska presenteras för förhandlingsledningarna senast den 1 juni 2014.

Tre olika avtal

En konsekvens av de överenskommelser som nu träffats är att från och med den 1 oktober 2013 har skillnaderna mellan de tre avtalen ökat. Det gäller både RALS och villkorsavtalen. Som framgår av nedanstående redovisning så har våra fackliga motparter gjort skilda vägval kring olika frågor vilket lett till att skillnaderna har ökat.

En konsekvens av dessa skillnader är att från och med den 1 oktober så har Seko och OFR/S,P,O egna villkorsavtal respektive affärsverksavtal vilka kommer att benämnas Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko alternativt Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O. respektive Affärsverksavtal (AVA) Arbetsgivarverket – Seko alternativt Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O.

Avtalstexter löneavtalen (RALS)

Seko

Endast mindre textmässiga ändringar har gjorts i löneavtalet. En skärpning har förts in vad gäller möjligheten att göra avsteg från individuell lön för viss grupp. Ordet "särskilda" har tillförts för att höja kraven på motiv för att lokala parter ska göra avsteg från individuell lön. I övrigt är texten oförändrad.

Arbetsgivarverket och Seko kommer att ta fram en partsgemensam kommentar till RALS.

OFR/S,P,O

Löneavtalet med OFR/S,P,O har ändrats i något större omfattning. Avtalet har tillförts en ny 4 a § som innehåller en beskrivning av det stöd som centrala parter kan ge lokala parter vad gäller den lokala lönebildningsprocessen. I samband med detta har möjligheten att begära stöd från Samarbetsrådet tagits bort. Därutöver har ytterligare några tillägg gjorts i punkt 6.1 rörande olika förutsättningar hos olika arbetsgivare, i punkterna 6.2 och 6.4 har orden mål och resultat införts. Dessutom har punkt 7.2 tillförts en möjlighet att begära centrala parters stöd vid oenighet att tillämpa lönesättande samtal i del av organisationen.

Den partsgemensamma kommentar som togs fram i samband med avtalsrörelsen 2012 kommer också att kompletteras dels med hänvisning till ovan, dels på ytterligare några punkter där parterna funnit skäl att tydliggöra sin syn.

Saco-S

Möjligheten att begära stöd från Samarbetsrådet har även tagits bort ur RALS 2010-T. Därutöver har även RALS 2010-T fått en skärpning vad gäller möjligheten att göra undantag från individuell lön för viss grupp genom att orden "särskilda omständigheter" tillförts texten. Den textmässiga skillnaden mellan Seko och Saco-S i den frågan är endast av språklig karaktär.

Revisionstidpunkter och oenighetslösningar

Avtalen bygger på lokal lönebildning och att lönen ska fastställas lokalt. För medlemmar i OFR/S,P,O gäller i likhet med tidigare avtal att lönen kan fastställas antingen genom lönesättande samtal (enligt lokalt avtal) eller genom lokal förhandling. För medlemmar i Seko gäller fortfarande att lönen ska fastställas i lokal förhandling. Även tidpunkten för lönerevision ska fastställas lokalt.

Konstruktionen vad gäller oenighetslösningen är samma som i tidigare avtal. Det innebär att det finns två olika oenighetslösningar med OFR dels en sifferlös, dels en med nedanstående siffror. Viktigt att komma ihåg är att den sifferlösa vägen bygger på en lokal överenskommelse mellan parterna.

Om en förhandlingslösning inte kommer till stånd ens efter stöd från centrala parter eller en opartisk ordförande gäller att ett revisionsbelopp ska beräknas enligt nedan. Revisionsbeloppet ska sedan fördelas av en lönenämnd.

För både OFR/S,P,O och Seko gäller följande:

 • 2013 gäller 2,0 % dock lägst 420 kronor per heltidsarbetande medlem.
 • 2014 gäller 2,3 % dock lägst 465 kronor per heltidsarbetande medlem.
 • 2015 gäller 2,5 % dock lägst 545 kronor per heltidsarbetande medlem.

Inget av avtalen innehåller någon individgaranti. Ovanstående siffror är endast en teknik att räkna fram ett revisionsbelopp.

För det fall lokala parter inte kommer överens om revisionstidpunkter så ska, enligt oenighetsbilagan, lönerevision ske 1 oktober 2013, 1 oktober 2014 samt 1 oktober 2015.

Tillsvidareavtalet med Saco-S är även fortsättningsvis sifferlöst.

Ändringar i villkorsavtalen och affärsverksavtalen

Villkorsavtal/AVA med Seko

Med anledning av att parterna har för avsikt att träffa en överenskommelse om ett Särskilt villkorsavtal för dem som anställs tidsbegränsat inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har ändringar gjorts i det inledande kapitlet/paragrafen för att tydliggöra när Villkorsavtalet/AVA gäller respektive inte gäller.

En regel har införts i 5 kap. Villkorsavtalet och 11 § AVA som innebär att arbetsgivaren kan, med vissa undantag, begära att ansökan om föräldraledighet ska göras tidigare än två månader (tidigast 1 mars) när planering och förläggning av huvudsemestern sker med längre framförhållning än två månader.

På sedvanligt sätt har semesterlönegarantin höjts per den 1 januari 2014, 2015 och 2016 i båda avtalen.

En ny paragraf har tillförts 8 kap. Villkorsavtalet och ett nytt mom. i 14 § AVA som innebär att en arbetstagare som blir avstängd från sitt arbete på grund av sin graviditet och inte kan omplaceras och därmed förbjudits att arbeta får en löneutfyllnad utöver sin graviditetspenning.

Villkorsavtal/AVA med OFR/S,P,O

Även här har samma anpassning gjorts med anledning av ett kommande Särskilt villkorsavtal som det som beskrivits ovan.

Därtill kommer att 6 § AVA har tillförts en ny anmärkning som rör dels dialogen mellan chef och medarbetare kring arbetstidens förläggning och omfattning, dels rör vikten av att beakta aspekter som kan ha betydelse för arbetsmiljön vid förläggningen av arbetstid. Motsvarande anmärkning infördes i Villkorsavtalet 2012.

Även i dessa avtal höjs semesterlönegarantin per den 1 januari 2014, 2015 och 2016.

Villkorsavtal-T/AVA-T med Saco-S

Även dessa avtal har anpassats med anledning av ett kommande Särskilt villkorsavtal. Semesterlönegarantin har också höjts i enlighet med vad som framgår av ovan. Dessutom får en gravid arbetstagare som förbjudits att arbeta och inte kunnat omplaceras löneutfyllnad ovanpå graviditetspenningen.

Unikt för avtalen med Saco-S är att en syftesparagraf benämnd Gemensamma grunder för arbetstid tillförts båda villkorsavtalen. I denna beskrivs vilka utgångspunkter som ska gälla för arbetstidens förläggning och vilket ansvar lokala parter har för att anpassa de lokala arbetstidsavtalen över tid.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta Arbetsgivarverket informerar, kontakta biträdande förhandlingschef Inger Mattsson Kasserud, telefon 08-700 13 31, biträdande förhandlingschef Ken Johnsson, telefon 08-700 13 93, förhandlingschef Monica Dahlbom, telefon 08-700 13 21 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.