Rådgivning avseende 7 och 22 §§ LAS

Med anledning av Arbetsdomstolens domar: AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30, har Arbetsgivarverket beslutat att anpassa sin rådgivning avseende omplacering och turordning.

Arbetsgivarverket informerar, nummer 2 2012

Domarna innebär kortfattat att 7 § andra stycket LAS ska tillämpas före 22 § LAS. För statens vidkommande betyder detta att 3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS blir tillämpliga först efter det att omplaceringsmöjligheterna enligt 7 § andra stycket LAS uttömts. Bilagt till detta Arbetsgivarverket informerar finns domarna refererade och kommenterade.

Vidare klargör AD i domarna att omplaceringserbjudande enligt 7 § andra stycket LAS inte behöver erbjudas med utgångspunkt i arbetstagarnas anställningstid utan utgå från verksamhetens behov.

Arbetsgivarverkets rådgivning

Arbetsgivarverkets rådgivning utgår från att tillämpningen av regelverket ska bidra till att likabehandlingsprincipen efterföljs samt att riskerna för godtycklighet, diskriminering och rättstvister minimeras i samband med arbetsbrist och omorganisation.

Vår rådgivning har inneburit att arbetsgivaren:

  • i första hand ska försöka omplacera arbetstagare inom ramen för arbetsskyldigheten/ förflyttning,
  • i andra hand ska tillämpa 3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS och
  • i tredje hand ska uppfylla omplaceringsskyldigheten till annat arbete hos arbetsgivaren enligt 7 § andra stycket LAS.

Rådgivningen har även inneburit att erbjudande om omplacering enligt 7 § andra stycket LAS ska lämnas i turordning, det vill säga med utgångspunkt i arbetstagarnas anställningstid.

Att i första hand omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter inom ramen för arbetsskyldigheten/förflyttning följer av arbetsledningsrätten, vilken i princip kan tillämpas vid varje behov av förändring. I denna del påverkas rådgivningen således inte av de aktuella domarna. (Istället för begreppet omplacering inom ramen för arbetsskyldigheten sker med stöd av arbetsledningsrätten kan man för enkelhetens skull även använda ordet förflyttning. En sådan omplacering/förflyttning ska inte förväxlas med omplacering enligt 7 § andra stycket LAS till lediga befattningar eller omplacering till befattningar inom en turordningskrets enligt 22 § fjärde stycket.)

Att i andra hand turordna arbetstagarna enligt 3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS och först i tredje hand tillämpa 7 § andra stycket LAS överensstämmer emellertid inte med de i bilagan återgivna domarna.

Framöver innebär Arbetsgivarverkets rådgivning

7 § andra stycket LAS

Statliga myndigheter ska, inför uppsägningshot, i första hand omplacera arbetstagare till de lediga befattningar som finns hos arbetsgivaren, i enlighet med 7 § andra stycket LAS.

Det står arbetsgivaren fritt att erbjuda de lediga anställningarna utifrån verksamhetens behov. Om en arbetsgivare vill erbjuda de lediga befattningarna utifrån anställningstid finns det emellertid inget som hindrar detta. För det fall arbetsgivaren väljer att utgå från verksamhetens behov och inte anställningstid kan det emellertid inte nog poängteras att arbetsgivarens förfarande ska vara transparent och kunna förklaras utifrån objektiva och sakliga grunder. Likabehandlingsprincipen och kraven på god sed ska upprätthållas så att hanteringen inte uppfattas som ett kringgående av LAS regler.

Det kan vara svårt att på förhand avgöra vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande och en bedömning får göras från fall till fall, å ena sidan utifrån arbetstagarnas arbetsuppgifter, anställningsvillkor, sysselsättningsgrad samt placering och å andra sidan utifrån de lediga befattningar som för tillfället kan erbjudas.

Efter AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30 har AD tagit ställning till två omplaceringserbjudande, där erbjudandena lämnades före tillämpning av 22 § fjärde stycket LAS och avsåg omplacering till lägre sysselsättningsgrad se AD 2012 nr 11 och 2012 nr 16. AD kom i de två målen fram till olika slutsatser. Av domskälen framgår att arbetsgivaren före uppsägning ska överväga och undersöka alla möjligheter att omplacera arbetstagaren till en annan ledig befattning som är så lik arbetstagarens nuvarande anställning som möjligt. För stora arbetsgivare kräver detta en mer omfattande utredning än för små arbetsgivare.

3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS

Först när de lediga befattningarna är tillsatta och det alltjämt finns fler arbetstagare än arbetstillfällen ska 3 § TurA-S och 22 § fjärde stycket LAS tillämpas, det vill säga omplacering inom ramen för turordningskretsen. Detta innebär att arbetstagare med längre anställning omplaceras till befattningar inom samma krets på bekostnad av arbetstagare med kortare anställningstid. Arbetstagare som blir övertaliga inom kretsen blir därefter uppsagda på grund av arbetsbrist.

Partskontakter

Arbetsgivarverket har informerat de centrala arbetstagarorganisationerna om vår rådgivning. Motsvarande information bör även ske lokalt innan man står inför en faktisk omställningsprocess.

Huruvida arbetsgivaren tänker tillämpa 7 § andra stycket LAS utifrån verksamhetens behov eller anställningstid bör samverkas på sedvanligt sätt i samband med respektive omställningssituation.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Hedda Mann, telefon 08-700 13 71.

Bilaga: Referat avseende AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 (pdf).