Fler med utländsk bakgrund bland nyanställda i staten

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka, framför allt bland nyanställda. År 2008 hade 18,4 procent, eller omkring 4 500 personer bland de nyanställda i staten utländsk bakgrund. Det motsvarar en ökning med 1,2 procentenheter sedan året innan.

Bland de prioriterade arbetsgivarfrågor som arbetsgivarkollegiet beslutat ska ligga till grund för Arbetsgivarverkets verksamhetsinriktning, återfinns att integration och mångfald ska prägla verksamheten. Ett mål som regeringen satt upp för de statliga arbetsgivarna är att den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda i staten ska öka på alla nivåer.

Bland nyanställda finns en större andel med utländsk bakgrund

Bland de nyanställda i staten är andelen med utländsk bakgrund högre än bland samtliga statsanställda. År 2008 hade 18,4 procent av de cirka 25 000 nyanställda i staten utländsk bakgrund, vilket är större än bland förvärvsarbetande. Den andelen var 15,1 procent år 2007. Dock är andelen i staten fortfarande lägre än i befolkningen, där andelen var 20,3 procent. Andelen nyanställda med utländsk bakgrund har ökat stadigt under hela perioden 2001-2008.

Andelen anställda med utländsk bakgrund ökas till följd av nyrekryteringar till staten och intern rörlighet inom staten.

Bland de nyanställda som är utrikes födda är 87 procent födda utanför Norden, motsvarande siffra för samtliga utrikes födda i statsförvaltningen är 77 procent. Andelen nyanställda som är födda utanför Norden har ökat successivt under hela den studerade perioden, se tabell 1.

Utländsk bakgrund: En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.

Tabell 1 Andel nyanställda med utländsk bakgrund fördelade på födelseregion 2001-2008

Tabell: Nyanställda med utländsk bakgrund

Anmärkning: Nyanställda avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. Antalsuppgifterna har avrundats till närmaste tiotal. Tabellen omfattar nyanställda personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade med flera ingår inte.

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. År 2008 hade 12,0 procent, eller omkring 26 800 personer av de statsanställda utländsk bakgrund. Det motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter sedan året innan.

Tabell 2 Andel med utländsk bakgrund 2001-2008, procent

Tabell: Andel med utländsk bakgrund i procent

1) Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade med flera ingår ej. År 2001 ingår inte personer med en anställningsomfattning understigande 40 procent. För åren 2002-2008 ingår denna grupp. Effekten av att införa den i redovisningen är marginell. 2) Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 3) Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. RAMS för år 2008 finns ännu inte tillgänglig. 4) Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Större andel utländsk bakgrund bland yngre

Nyanställda har en yngre åldersfördelning generellt än samtliga anställda, men även bland de nyanställda i staten är de med utländsk bakgrund i genomsnitt yngre. 42,3 procent av alla nyanställda 2008 var i åldrarna 25-34 år. För nyanställda med utländsk bakgrund var motsvarande andel hela 48,3 procent förra året.

Inom staten är det en större andel anställda i äldre åldersklasser än på arbetsmarknaden som helhet. Också andelen anställda i åldern 15-24 år är lägre inom staten. Däremot är andelen yngre bland statsanställda med utländsk bakgrund större än bland samtliga statligt anställda.

Andelen anställda i åldrarna 25-34 år var 19,6 procent, medan bland anställda med utländsk bakgrund var den 25,7 procent. Andelen äldre är generellt lägre bland anställda med utländsk bakgrund. Bland samtliga statligt anställda var 2008 andelen som var 55 år eller äldre 28,1 procent, men bland anställda med utländsk bakgrund endast 18,7 procent.   Personer med utländsk bakgrund anställda i staten 2008 har en yngre åldersstruktur än alla anställda sammantaget.

Figur 1 Åldersfördelning bland statligt anställda och bland personer med utländsk bakgrund i staten, samt nyanställda 2008

Tabell: Åldersfördelning i staten 2008   Anmärkning: Statligt anställda avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivavarverket.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Matti Särngren, telefon: 08-700 13 29.