Ändringar i avtalet om ersättning vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O, Saco-S samt SEKO har kommit överens om vissa kompletteringar och ändringar i Avtalet om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands (Arbetsgivarverkets cirkulär Centrala avtal 2005:5).

Logotype: Arbetsgivarverket informerarNummer 14 2009

Ändringarna är endast av redaktionell art och innebär inte någon materiell ändring i förhållande till tidigare lydelse. Syftet med ändringarna är att tydliggöra att traktamente betalas med det normalbelopp som Skatteverket rekommenderar och som är avdragsgillt, det vill säga skattefritt enligt 12 kap. inkomstskattelagen (IL). Om arbetsgivaren svarar för den anställdes måltidskostnader ska det skattefria traktamentet i vissa fall minskas enligt Skatteverkets regler.

Minskning av traktamentet eller andra ersättningar ska också göras i vissa andra fall, vilket framgår av 6 och 7 §§ i avtalet.

I Skatteverkets broschyr SKV 354 utgåva 19 Traktamenten och andra kostnadsersättningar finns information om vilka belopp som en arbetsgivare kan betala ut som ”skattefritt traktamente” (schablonbelopp).

Mer information

Centralt avtal 2005:5 Avtal om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

Traktamenten och andra kostnadsersättningar, SKV 354 utgåva 19(öppnas i nytt fönster) (Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster)

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta Inger Mattsson Kasserud, telefon 08-700 13 31.