Läkarintyg från första sjukdagen nu möjligt för hela arbetsmarknaden

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg från arbetstagare för att styrka nedsättning av arbetsförmågan under tiden före den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen i en pågående sjukperiod eller från den första dagen i varje kommande sjukperiod.

Arbetsgivarverket informerar nummer 1 2008

Ändring i lagen om sjuklön

De nya reglerna ska dock endast gälla om inte annat gäller enligt kollektivavtal. Det innebär att lagändringen inte medför någon förändring i de statliga arbetsgivarnas tillämpning av reglerna om läkarintygsföreläggande och läkarintyg från anvisad läkare som finns i det allmänna löne- och förmånsavtalet för stats-anställda (ALFA) samt i Affärsverksavtalet (AVA). Reglerna träder i kraft den 1 jan 2008.

Gällande regler

En arbetstagare har enligt lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) rätt till sjuklön vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande 13 kalenderdagarna. Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön om inte arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare.

Genom kollektivavtal kan det införas bestämmelser om arbetstagarens skyldigheter i fråga om läkarintyg som är mer omfattande än kraven enligt SjLL. Sådana bestämmelser har införts i ALFA och AVA.

Enligt 6 kap 3 § i ALFA och 12 § 3 mom AVA kan arbetsgivaren, om det finns särskilda skäl, begära att arbetstagaren ska lämna läkarintyg eller tandläkarintyg från och med en tidigare dag än den åttonde i en sjukperiod eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod under högst tolv månader. Arbetsgivaren kan också begära att läkarintyg eller tandläkarintyg ska vara utfärdade av den läkare eller tandläkare som arbetsgivaren anvisar. Med särskilda skäl avses samma grunder som försäkringskassan tillämpar.

Efter lagändringen kommer alla arbetsgivare ha möjlighet att, om det finns särskilda skäl, begära läkarintyg från arbetstagare för att styrka nedsättning av arbetsförmågan under tiden före den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen i en pågående sjukperiod eller från den första dagen i varje kommande sjukperiod.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Hanna Larsson, telefon 08-700 14 46 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.