Avtalsrörelsen har startat på statens avtalsområde

Arbetsgivarverket växlade måndagen den 11 juni yrkanden med de fackliga huvudorganisationerna OFR/S, P, O, SACO-S och SEKO. Det innebär att avtalsförhandlingarna år 2007 har inletts på allvar.

Arbetsgivarverket informerar

Enligt den tidsplan som parterna kommit överens om ska förhandlingarna vara klara senast vid september månads utgång då de nuvarande avtalen löper ut.
De centrala avtal som sluts ska säkra arbetsfreden och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen och därigenom bidra till en effektiv statlig verksamhet.
Arbetsgivarverket vill genom sina yrkanden utveckla de centrala avtalen ytterligare till stöd för myndigheternas verksamhet och långsiktiga kompetensförsörjning. Avtalen ska vara anpassade för framtida förändringsbehov i myndigheternas verksamheter och måste ge stort utrymme för lokal verksamhetsanpassning. Den centrala regleringen ska ge möjlighet till flexibilitet för lokala lösningar så att verksamhetsförändringar inte genererar onödiga kostnader. Möjligheter till individualisering av förmåner och villkor på lokal nivå ska främja både förändringsarbete och kompetensförsörjning.
Under andra halvan av juni diskuteras motparternas yrkanden i Arbetsgivarverkets styrelse och rådgivande organ.
På Arbetsgivarverkets hemsida finns parternas yrkanden samt information om avtalsrörelsen under rubriken ”Avtal 2007”. Arbetsgivarverket kommer att informera om hur avtalsförhandlingarna fortlöper, framför allt via Arbetsgivarverkets lösenordsskyddade avtalswebb ”Avtalsrörelsen 2007”. Tillgång till avtalswebben har Arbetsgivarverkets kontaktpersoner samt myndighetschefer.
Parterna förhandlar fram till månadskiftet juni/juli därefter sker ett uppehåll varpå förhandlingarna fortsätter den 15 augusti.

Exempel på frågor som tas upp i parternas yrkanden

Avtalsperiodens längd

Arbetsgivarverket yrkar att avtalsperioden ska omfatta minst tre år. En flerårig avtalsperiod är en förutsättning för en långsiktig och stabil lokal lönebildning.
SEKO yrkar, i enlighet med LO:s samordningskrav från i höstas, på en ettårig avtalsperiod medan OFR och SACO-S inte har preciserat sig i frågan.

Ramavtalens konstruktion

Arbetsgivarverket yrkar att samtliga tre ramavtal om löner (RALS) ska vara sifferlösa, på samma sätt som gällande avtal med SACO-S. Avtalen ska därmed inte innehålla några garantier, varken för den enskilde arbetstagarens löne-utveckling eller för kollektivet. Sådana garantier begränsar de lokala parternas frihet. De står också i direkt strid med de grundläggande principer för lokal lönebildning som de centrala parterna sedan lång tid tillbaka varit överens om.
Möjligheten att sätta lön i samtal mellan chef och medarbetare, som idag finns i SACO-S och OFR/S, P, O:s ramavtal, bör utökas till att gälla även SEKOs medlemmar.
Centrala och lokala anställningsvillkor genererar höga kostnader för myndigheterna. RALS måste därför ge ett tydligare stöd för lokal omprövning av anställningsvillkor som inte längre motsvarar verksamhetens krav. En förhandlingsordning för omprövningsrevision ska därför införas i RALS.
Tidpunkter för lönerevision ska styras av lokala förhållanden och ska därför vara en fråga för lokala parter att komma överens om i samband med planeringen av hur lönebildningen ska genomföras under avtalsperioden. Inga tidpunkter ska utpekas i det centrala avtalet.
OFR/S,P,O och SACO-S vill i grunden behålla nuvarande RALS-konstruktioner men för fram att den lokala lönebildningsprocessen inte fungerar tillräckligt bra.
SACO-S vill ha kvar det sifferlösa avtalet med möjlighet till lönesättande samtal men yrkar på att avtalet ändras så att en skiljenämnd införs vid oenighet i lokala löneförhandlingar.
OFR/S, P, O och SEKO vill även i fortsättningen ha garantier för individuell löneutveckling och fastställda löneutrymmen vid oenighet (s.k. stupstockar). OFR/S, P, O vill dessutom att en del av oenighetsutrymmet ska fördelas lika på arbets-tagarna.
OFR/S, P, O vill också ha möjlighet att tillämpa lönesättande samtal men yrkar att en partsgemensam avstämning ska ske efter samtalen innan lönerna fastställs.
I yrkandena framförs också från OFR/S, P, O krav på överenskommelse i samtliga delmoment i lönebildningsprocessen såsom tillämpning av löneprinciper, planering och arbetet med lönebild. Man vill också att de centrala parterna kopplas in om facket och arbetsgivaren lokalt är oeniga om lönebildningsarbetet.
OFR/S, P, O och SACO-S vill att de centrala parterna gemensamt ska informera om avtalens intentioner och följa upp avtalens lokala tillämpning under avtalsperioden.

Arbetstid

Arbetsgivarverket yrkar att en centralt reglerad förhandlingsordning för arbetstid ska införas. Ordningen ska innefatta principer för arbetstid, riktlinjer för de lokala parternas gemensamma arbete med verksamhetsanpassad arbetstid, utökade möjligheter till enskilda överenskommelser samt en lokal arbetstidsnämnd vid oenighet. Förhandlingsordningen ska omfatta hela det statliga avtalsområdet. Vidare ska den centrala regleringen av ordinarie genomsnittlig kontorsarbetstid inte ange under vilka veckodagar arbete ska utföras.
OFR/S, P, O och SACO-S yrkar bl.a. på reglering av ersättning för tjänsteresor. SACO-S yrkar även att arbetstidsavtalet för universitets- och högskoleområdet tydligare ska reglera omfattning av olika arbetsuppgifter.
Övriga frågor För att attrahera, behålla och motivera rätt arbetstagare är det viktigt att kunna erbjuda förhållanden som tilltalar alla arbetstagare. Därför yrkar Arbetsgivarverket på generella möjligheter till enskilda överenskommelser genom de centrala kollektivavtalen.
Arbetsgivarverket yrkar också på att en bortre gräns bör införas för hur lång tid efter anställningens upphörande som en arbetstagare ska omfattas av Trygghetsavtalet.
Enligt det statliga pensionsavtalet PA 03 är sjukpensionen avsevärt högre än vad som gäller inom andra avtalsområden. En undersökning som Arbetsgivarverket låtit göra visar att de höga sjukpensionsnivåerna i staten motverkar arbetslinjen. Arbetsgivarverket yrkar därför att en anpassning ska göras.
Arbetsgivarverket vill även att det partsgemensamma arbetet med målet att nå en jämnare könsfördelning i samtliga befattningskategorier inom staten ska fortsätta och intensifieras.
OFR/S, P, O och SACO-S har bland annat framfört yrkanden om ett ökat inflytande över jämställdhetsfrågor, arbetsmiljö och rehabilitering. OFR/S, P, O och SEKO yrkar att ersättning vid sjukdom efter sjuklöneperioden ska utges under minst ett år (i dag utges ersättning under tre månader). OFR/S, P, O och SACO-S vill dessutom att fler visstidsanställda ska omfattas av trygghetsavtalet och att lägsta ålder för intjänande av tjänstepension ska sänkas.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Inger Mattson Kasserud, telefon 08-700 13 31, Mats Engelbrektson, telefon 08-700 14 49 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.