Avskaffande av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar

Enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) 22 kap. 3 § har arbetsgivare idag ansvaret för att påbörja en rehabiliteringsutredning när den anställde har varit sjuk under längre tid än fyra veckor i följd, haft ofta återkommande korta sjukfall eller själv begär en utredning.

Arbetsgivarverket informerar

Rehabiliteringsutredning

Regeringen föreslår nu i propositionen ”Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. 2006/07:59” att arbetsgivarens skyldighet att genomföra rehabiliteringsutredningar ska avskaffas. Arbetsgivaren ska istället efter samråd med den anställde lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att Försäkringskassan tillsammans med den sjukskrivne ska kunna klarlägga dennes behov av rehabilitering. Det kan t ex handla om upplysningar som rör de arbetsuppgifter som den anställde har. Arbetsgivaren ska även i övrigt medverka till att klarlägga behovet av rehabilitering t ex genom att undersöka möjligheterna till att bereda den anställde andra arbetsuppgifter.
Regeringens förslag innebär inte några förändringar när det gäller arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1982:80) om anställningsskydd eller andra författningar inom arbetsrätten. För att tydliggöra detta föreslår regeringen att det ska framgå av 22 kap. 3 § AFL att bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet avseende arbetsanpassning och rehabilitering även finns i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Försäkringskassans tidsfrister

Regeringen föreslår även att de bestämmelser om tidsfrister som finns i 22 kap. 5 och 6 §§ AFL vad avser kallelse till avstämningsmöte och upprättande av rehabiliteringsplan avskaffas. Några alternativa tidsfrister föreslås inte. Regeringen anser att tidpunkten för ett avstämningsmöte istället bör bestämmas utifrån den enskildes behov. En utgångspunkt är dock att det är viktigt att Försäkringskassan tidigt tar initiativ för att stödja den enskilde tillbaka i arbete. En sådan tidig insats bör även i fortsättningen vara ett avstämningsmöte.

Riksdagens beslut

Riksdagen förväntas fatta beslut i frågan den 23 maj 2007. Om riksdagen godkänner förslaget kommer de nya reglerna att träda i kraft den 1 juli 2007.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta Hanna Larsson, telefon 08-700 14 46, Karin Lien Olofsson, telefon 08-700 13 36 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.