Ändringar i LAS

Under de senaste åren har det skett ett antal ändringar i LAS. Vid halvårsskiftet 2007 trädde ytterligare ett antal ändringar i kraft (se SFS 2006:440 och 2007:391). Nedan ges en översiktlig redogörelse för dessa ändringar som bl.a. rör möjligheten att ingå avtal om tidsbegränsad anställning och arbetsgivarens informationsskyldighet. Dessutom uppmärksammas de ändringar rörande vikariat som träder i kraft den 1 januari 2008 (se SFS 2007:391).

Arbetsgivarverket informerar

Ändringar i möjligheten att tidsbegränsat anställa med stöd av LAS I 5 och 6 §§ LAS finns numera följande grunder för att tidsbegränsa en anställning: 1. Avtal för allmän visstidsanställning, (5 § 1 p). 2. Avtal för vikariat (5 § 2 p). 3. Avtal för säsongsarbete (5 § 3 p) 4. Avtal för arbetstagare som har fyllt 67 år (5 § 4 p). 5. Avtal för tidsbegränsad provanställning (6 §).

Det har således införts en helt ny tidsbegränsningsgrund, allmän visstidsanställning (nedan benämnd ALVA). Avtal enligt den nya grunden kan ingås utan andra begränsningar än att en arbetstagare inte kan vara anställd hos arbetsgivaren i ALVA i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om denna tidsgräns överskrids så övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. ALVA har således en uppbyggnad som liknar den s.k. vikstoppsregeln.

Ett antal tidsbegränsningsgrunder har försvunnit, bl.a. tillfällig arbetsanhopning, arbetets särskilda beskaffenhet och överenskommen visstidsanställning.  I många av dessa situationer kan arbetsgivaren i stället använda sig av ALVA. Det bör dock påpekas att gränsen på högst två års anställning med stöd av ALVA innebär problem för vissa verksamheter.

För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007 skall reglerna i 5 och 5 a §§ i dess tidigare lydelse gälla. Först när ett nytt anställningsavtal ingås skall de nya reglerna om tidsbegränsade anställningar tillämpas. ALVA är en ny tidsbegränsningsgrund och avtal på denna grund kan slutas utan beaktande av tidigare tidsbegränsade anställningar. Tidigare tidsbegränsade anställning hos arbetsgivaren påverkar således inte när en ALVA-anställning övergår till en tillsvidareanställning. 

”Vikstoppsregeln” ändras

Enligt de nuvarande reglerna skall en anställning som vikarie övergå till en tillsvidare anställning om arbetstagaren varit anställd som vikarie i mer än tre år under den senaste femårsperioden (den s.k. vikstoppsregeln). Denna kvalificeringstid kommer att sänkas från tre till två år. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2008 och skall tillämpas på anställningsavtal ingåtts fr.o.m. detta datum. För en arbetstagare som har redan har en vikariatsanställning så tillämpas den tidigare kvalifikationstiden, d.v.s. tre år. Avseende avtal om vikariat som ingåtts efter årsskiftet skall dock tidigare vikariatsanställningar räknas in vid beräkningen av den nya kvalifikationstiden.

”Extramånaderna” har tagits bort

I 3 § LAS, i dess tidigare lydelse, stadgades att vid tillämpningen av 22, 26 och 39 §§ får en arbetstagare tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagaren påbörjat efter fyllda 45 år. Denna regel försvann vid halvårsskiftet. Arbetstaga-re kan således inte längre tillgodoräkna sig dessa ”extramånader” vid turordning i samband med uppsägning p.g.a. arbetsbrist, vid placering avseende företrädesrätt till återanställning eller vid beräkningen av det normerade skadeståndet enligt 39 § LAS. Dessutom har regeln om  ett förhöjt normerade skadeståndet enligt 39 § för anställda som fyllt 60 år försvunnit.

Information om tidsbegränsningsgrund i 6 c §

I 6 c § regleras arbetsgivarens informationsskyldighet i samband med att en anställning påbörjas. Informationen lämnas vanligen i form av ett anställningsbevis. En särskild regel, 6 c § andra stycket p. 3, har införts om att arbetsgivaren skall ange vilken form (d.v.s. grunden) för den tidsbegränsade anställningen som anställningen avser.

I Arbetsgivarverkets skrift Att anställa finns numera en bilaga (bilaga 8) med ett exempel på ett anställningsbevis som uppfyller informationsskyldigheten enligt 6 c §. Den uppdaterade bilaga finns för närvarande endast på den version av skriften som ligger på nätet.

Ändring av informationsskyldigheten enligt 6 f §

Enligt 6 f § har arbetsgivaren en skyldighet att informera tidsbegränsat anställda om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Till föräldralediga tidsbegränsat anställda skall denna information lämnas direkt. Genom den ändring som trädde i kraft vid halvårs-skiftet behöver informationen endast lämnas direkt till en föräldraledig om arbetstagaren begärt det.

Information om anställningstid enligt 6 g §

I 6 g § föreskrivs att en arbetsgivare skall efter en begäran från en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Informationen skall lämnas inom tre veckor räknat från när begäran framställdes. Vid beräkningen av anställningstiden skall de särskilda bestämmelser som stadgas i 3 § första stycket (t.ex. hur anställningen beräknas vid övergång av verksamhet) tillämpas.