Mathias Wahlsten vill skapa en trygg och smart arbetsplats

Dialog, lyhördhet och tydlighet är viktiga ord för IAF:s nya generaldirektör Mathias Wahlsten. Hans ambition är att skapa en smart arbetsplats där medarbetarna är trygga nog att agera.

Mathias Wahlsten, IAF.

Du har en lång erfarenhet inom staten och kommer närmast från Länsstyrelsen i Stockholm där du var samhällsbyggnadsdirektör. Vad tar du med dig in i din nya roll som generaldirektör på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF?
– Jag tar med mig hela min samlade erfarenhet från de myndigheter jag har jobbat på. Jag började på Migrationsverket i Göteborg direkt efter examen och har varit staten trogen sedan dess. Jag tar också med mig en genuin stolthet över att vara statstjänsteperson och få arbeta som demokratiförvaltare.

Vad står myndigheten inför just nu?
– Vi verkar inom ett område där det alltid händer mycket, det påverkas av politiken, omvärlden och ekonomin. Därför är det alltid viktigt att vi har örat mot rälsen och utformar vår verksamhet så att den är relevant. För att kunna göra det behöver vi internt skapa en mer sammanhållen styrning utifrån en gemensam syn på vårt uppdrag.

Vad är tillit för dig, kopplat till styrning och ledning?
– Det är viktigt att medarbetarna känner trygghet för att våga agera och för att vi ska nå det bättre resultatet. Som högste chef är det min uppgift att skapa förutsättningarna för att nå den tryggheten. Eftersom jag är nyfiken och relationsinriktad som person gör jag det främst genom att möta och tala med människor. Relationerna måste fungera i alla riktningar.
– För att uppnå trygghet behövs också tydlighet, i vad som är vårt uppdrag, våra mål och vårt ansvar. Sen är det också viktigt med uppföljning för att jag ska kunna vara insatt i verksamheten och ta ansvar för den. Jag har till exempel resultatdialoger med cheferna då de får berätta hur det går och jag kan ge feedback.

Vilken erfarenhet har du av att arbeta tillitsbaserat?
– Jag använder sällan just begreppet tillit, för mig är det snarare ett förhållningssätt för att skapa en smart arbetsplats som ger det bättre resultatet. Den interna dialogen har alltid varit viktig i mitt arbete.

Arbetar ni med tillit på myndigheten och i så fall hur?
– IAF var engagerat i Tillitsdelegationen när den verkade och vi deltog även i överlämningsseminariet som exempelmyndighet. Det gav en teoretisk förståelse för begreppet men jag ser att det inte fick fotfäste fullt ut på myndigheten. Vi har en bit kvar till att gå från teori till handling. Det är en del i det utvecklingsarbete jag drar igång nu.

Vilka utmaningar ser du med tillitsbaserad styrning och ledning?
– Att man aldrig blir färdig, det är ett ständigt pågående arbete. För oss är utmaningen också att skapa en balans i kontroll och tillit både internt och i vår verksamhet. Jag tror att det måste finnas en enhetlighet där, vi kan inte jobba på ett sätt utåt och ha ett annat förhållningssätt inåt. Det är lite speciellt när man jobbar med tillsyn.

I strategin för statliga arbetsgivare är staten som en attraktiv arbetsgivare en viktig del. Hur viktigt är tillit för att kunna rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare?
– Alla vill vara på en arbetsplats där man är trygg, har roligt och bidrar till ett bra resultat. Att skapa en sådan arbetsplats är avgörande för att kunna rekrytera och behålla personal. Där är våra medarbetare absolut viktigast, de är de bästa ambassadörerna.
– För staten i stort tror jag att en viktig del är vår flexibilitet som arbetsgivare, att kunna kombinera verksamhetens och medarbetarnas behov, till exempel möjligheten till distansarbete. För egen del tycker jag att geografin är mycket mindre intressant nu, det har utökat mitt rekryteringsområde.

Har du någon ledstjärna eller ledord för ditt eget ledarskap?
– Lyhördhet både inåt verksamhet och utåt mot dem vi är till för är en viktig grund för mig. Sen är jag alltid mig själv även i yrkesrollen, det är det enda som funkar.