Statliga arbetsgivare spår en allt högre efterfrågan på kombinationskompetenser framöver

Fler kombinationstjänster där IT oftast ingår i mixen och ett stort intresse bland unga yrkesverksamma akademiker att jobba statligt är två slutsatser i en ny rapport från Arbetsgivarverket om statens kompetensförsörjning.

En effekt av pandemin är att rekryteringsläget har stärkts för många statliga arbetsgivare inom områden där det tidigare har varit svårt att att rekrytera som exempelvis IT. Förutom att konjunkturen underlättat rekrytering upplever många statliga arbetsgivare att offentlig och samhällsnyttig verksamhet tydliggjorts och uppvärderats under pandemin.

I rapporten "Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?" har drygt 20 statliga arbetsgivare intervjuats om hur deras behov av akademiker ser ut idag och på några års sikt. Jurister, ekonomer, ingenjörer, naturvetare och samhällsvetare och, inte minst, IT-kompetens kommer att vara fortsatt mycket efterfrågade. Antalet anställda som arbetar med IT i staten har växt med 44 procent under de senaste 15 åren som en följd av digitaliseringen och medborgarnas ökade efterfrågan på digitala tjänster. Intervjuerna visar att efterfrågan på IT-kompetens är fortsatt stor och en viktig orsak är att IT har gått från att vara en stödfunktion till kärnverksamheten på många statliga myndigheter.

 En intressant effekt av förändringen inom IT är att det ritar om kartan helt och hållet för statliga myndigheters kompetensbehov. Det gäller förstås omfattningen och inriktningen på IT-kompetensen i sig, men också vilken annan akademisk kompetens som behövs som komplement. Det gör det svårt att förutsäga hur kompetensbehovet ser ut framöver, säger Sofie Andersson, utredare inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor och en av rapportförfattarna.

Nya trender på arbetsmarknaden

Några trender som framträder i rapporten är att många myndigheter står inför ett skifte av hur kompetenser kombineras och organiseras.

  • Kombinationstjänster av olika slag kommer att efterfrågas i högre utsträckning än renodlade specialister framöver. Det kan exempelvis handla om medarbetare som utöver sin examen även har kompetens inom ett annat område. Några exempel som lyfts fram är jurister med kompetens inom systemutveckling eller kvalificerade systemutvecklare med utredarkompetens.

  • Mjuka kompetenser, eller så kallade soft skills kommer att värderas allt högre. Exempel på soft skills kan vara problemlösningsförmåga, att kunna se helheten och samarbeta, men också att kunna prioritera och att vara flexibel och anpassningsbar.

Ökat intresse från studenter och unga

Arbetsgivarverket har också med hjälp av analysföretaget Universum tittat på hur intresset ser ut bland studenter och unga yrkesverksamma akademiker för att jobba statligt. Inom för staten viktiga akademiska utbildningsinriktningar uppger en av tre  högskolestudenter att de har övervägt att jobba statligt. För unga yrkesverksamma är siffran ännu högre, nästan 40 procent. Eftersom unga yrkesverksamma akademiker visar större intresse verkar det dock som att ökad kunskap om arbetslivet i stort kan ge större intresse för statliga jobb.

Möjligheten att vara med och bidra till samhällsnyttan är fortsatt en viktig attraktionsfaktor både hos allmänhet och unga. Många statliga arbetsgivare lyfter systematiskt fram samhällsnyttan i arbetet med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera medarbetare.

– I takt med att privata organisationer arbetar mer aktivt med hållbarhetsfrågor ökar konkurrensen ännu mer om medarbetare som lockas av dessa värden. I arbetet med rapporten har vi sett att det finns potential för statliga arbetsgivare att bli ännu mer konsekventa i att lyfta fram samhällsnyttan, inte bara i samband med rekryteringen utan även i den dagliga kommunikationen med medarbetarna, säger Ann Lindblad, rapportförfattare och kommunikationsansvarig för arbetsgivarvarumärket Jobba statligt.

Rapporten "Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?"

Jobba statligt

Jobba statligt är Arbetsgivarverkets satsning på att profilera staten som attraktiv arbetsgivare. Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Jobba statligt på webben