Snabb återhämtning av svensk ekonomi väntas försvåra möjligheterna att rekrytera

Regeringen spår i höstbudgeten en stark ekonomisk utveckling som väntas innebära ökade problem för arbetsgivare att rekrytera.

Efter en lågkonjunktur i spåren av pandemin väntas nu den svenska ekonomin återhämta sig snabbt.

– Svensk ekonomi har ur ett internationellt perspektiv klarat sig väl ur coronakrisen. Trots omfattande stimulanser är de offentliga finanserna fortsatt stabila. Tillväxten är stark och det finns nu tecken på överhettning, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Roger Vilhelmsson pekar på undersökningar från bland annat Konjunkturinstitutet, som visar att företagens anställningsplaner är de högsta på tio år och att andelen arbetsgivare som anser sig ha arbetskraftsbrist, nu ökar dramatiskt.

I höstbudgeten hänvisas till Arbetsgivarverkets senaste kompetensbarometer, som visar att bristen på lämpliga sökande, bland annat inom it och juridik, har ökat. Regeringen skriver att detta ställer krav på myndigheterna och Arbetsgivarverket att ytterligare stärka statens attraktivitet som arbetsgivare. Arbetsgivarverket delar uppfattningen och pekar på att frågan är prioriterad i den gemensamma strategin för de statliga arbetsgivarna.

Sofie Andersson, arbetsmarknads- och utbildningsexpert, menar att arbetsmarknaden står inför två stora utmaningar just nu, utöver brist på kvalificerad kompetens ökar också långtidsarbetslösheten.

– Politiken behöver alltså utformas både för att motverka arbetslöshet och minska glappet mellan utbud och efterfrågan på kompetens, säger Sofie Andersson.

Förutom satsningar på matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning innehåller budgeten en höjning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Regeringen föreslår också en särskild satsning på livslångt lärande och omställning till landets universitet och högskolor. Arbetsgivarverket välkomnar detta.

Samtidigt är Arbetsgivarverket kritiskt till förslaget att det omställningsstudiestöd som ska genomföras 2023 delvis ska finansieras med att räntan på redan tagna studielån höjs. I värsta fall riskerar det att leda till minskad benägenhet att påbörja längre högskoleutbildningar, menar Arbetsgivarverket.

Höstbudgeten om stödet för tillitsbaserad styrning i staten

Regeringen konstaterar att genomförandet av tillitsreformen fortsätter och att den avser att ge Statskontoret i uppdrag att utarbeta och förvalta en elektronisk introduktionsutbildning som ska tillhandahållas för anställda vid myndigheter under regeringen.

Den första september i år presenterade Arbetsgivarverket initiativet att inom ramen för den delegerade arbetsgivarpolitiken erbjuda stöd till myndigheterna i deras arbete med att utveckla en tillitsbaserad ledning och styrning i staten. Regeringen skriver med anledning av detta, att initiativet välkomnas och att regeringen avser att följa arbetet.