Arbetsmiljörapport visar på behov av ökat fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete

Statsanställda är i hög grad nöjda och upplever flexibilitet i arbetet. Däremot upplevs hög arbetsbelastning och otydliga mål som ett större problem för statsanställda än på övriga arbetsmarknaden. Det visar Arbetsgivarverkets nya arbetsmiljörapport.

Arbetsmiljö i staten visar hur anställda i staten upplever sin arbetsmiljö. Undersökningen har pågått under oktober 2019 och fram till första kvartalet 2020 och omfattar drygt 300 svarande. Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket en undersökning av hela arbetsmarknaden med utgångspunkt från de anställdas upplevelse av sin arbetsmiljö. I arbetsmiljörapporten presenterar Arbetsgivarverket resultaten från den statliga sektorn i undersökning och jämför med hela arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket publicerade tidigare resultatet i en skriftlig rapport men undersökningen görs nu tillgänglig digitalt via 14 interaktiva diagram.

År 2019 var 83 procent av de anställda inom staten nöjda med sitt arbete, motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden är 76 procent. 82 procent inom staten ansåg att de kan påverka hur arbetet ska göras och 75 procent ansåg att de kan påverkan när det görs. Motsvarande siffror för hela arbetsmarknaden är 76 respektive 61 procent.

De flesta inom staten är i stort nöjda med sitt arbete och tycker att de kan påverka det.

De flesta inom staten upplever att de har ett meningsfullt arbete

Jämfört med totala arbetsmarknaden upplever en större andel inom staten att de har ett meningsfullt arbete som ger möjligheter till utveckling. Så många som 8 av 10 statsanställda anger att de har ett intressant och stimulerande arbete. Undersökningen visar att män i högre grad än kvinnor inom staten upplever sig kunna utvecklas i yrket. 82 procent av de statligt anställda kan påverka hur arbetet ska utföras och 75 procent när det ska ske, vilket är högre än på arbetsmarknaden i stort.

Många får stöd och uppmuntran

77 procent av de statligt anställda upplever sig våga framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållanden. 75 procent tycker att de får stöd och uppmuntran från chefer och 87 procent att de får det från arbetskamrater när arbetet känns besvärligt.
Samtidigt uppger mer än hälften av de statsanställda att de har alldeles för mycket att göra och inte har tillräckligt med tid för att fokusera på sin huvudsyssla.

Hälften upplever otydliga mål

Ungefär hälften av de statsanställda säger i undersökningen att de inte vet vad arbetsgivaren förväntar sig att de ska uppnå i sitt arbete. Här finns en stor förbättringspotential inom staten eftersom tydliga mål är en hälsofrämjande arbetsmiljöfaktor. Samtliga tidigare undersökningstillfällen har visat på samma förbättringspotential.

År 2019 ansåg 55 procent av de statsanställda att de har tillräckligt med tid för sin huvudsyssla, jämfört med hela arbetsmarknaden på 60 procent. 48 procent av de statsanställda tyckte att de hade tydliga mål i arbetet, att jämföra med hela arbetsmarknaden där 59 procent upplevde detta.

Många, både inom staten och på hela arbetsmarknaden, har inte tillräckligt med tid för att utföra sin huvudsyssla och upplever sig ha otydliga mål med arbetet.

Våld, hot och mobbing

Ungefär en femtedel av de statsanställda upplever våld eller hot om våld, något fler män än kvinnor.
Mätningen visar att 12 procent av de statsanställda har upplevt mobbning från chef eller arbetskamrat, att jämföra med 8 procent på hela arbetsmarknaden. Inom staten har kvinnor i högre grad än män upplevt mobbning,16 procent av kvinnorna har upplevt detta.

Finns inga genvägar i arbetsmiljöarbetet

– Vi ser att mycket fungerar bra inom staten men samtidigt finns det många utmaningar i arbetsmiljön att arbeta vidare med, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket. Om de statliga arbetsgivarna ska kunna åtgärda och förebygga arbetsmiljöproblem finns inga genvägar. Det måste ske planerat och systematiskt.

Utöver ett systematiskt arbetssätt måste rätt åtgärder genomföras, de måste också följas upp och ha effekt. Andra förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska fungera är tydlighet kring vem som har arbetsmiljöansvaret och vilka andra roller och uppgifter som är kopplade till arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

– Det är glädjande att 74 procent av de statsanställda säger att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och att 76 procent tycker att arbetsmiljöansvaret är tydligt. Men det räcker inte. Det finns fortsatt behov av stöd i arbetsmiljöarbetet och som ett led i detta har Arbetsgivarverket tagit fram webbpaketet FFR, vilket står för främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö i staten en ny digital produkt

Gamla Hälsa & arbetsmiljö redovisade hur anställda i staten upplever sin arbetsmiljö i statiska diagram och tabeller i en pdf-rapport. I nya Arbetsmiljö i staten visas resultaten i ett interaktivt digitalt verktyg på en webbsida där användaren själv kan välja frågeområden och jämförelser mellan kön och andra arbetsmarknadssektorer.

Besök nya digitala Arbetsmiljö i staten

Främjande, förebyggande och rehabiliterande (FFR)

Mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete finns på vår webbsida om FFR, Främjande, Förebyggande och Rehabiliterande arbetsmiljöarbete.