EU-kommissionens förslag om lagstadgade minimilöner ett allvarligt hot mot den svenska partsmodellen

EU-kommissionen har idag presenterat ett förslag om ett direktiv för minimilöner i EU. Arbetsgivarverket ser en sådan lagstiftning som ett allvarligt hot mot den svenska modellen för lönebildning.

Arbetsgivarverket menar att EU inte har behörighet att stifta lagar i lönebildningsfrågor och att kommissionens förslag därför bryter mot fördraget om EU:s funktionssätt.

– Arbetsgivarverket anser precis som övriga parter på svensk arbetsmarknad att lönebildningsfrågor är en nationell angelägenhet och att den svenska modellen där parterna gör upp lönevillkoren måste försvaras, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

EU-kommissionen presenterar i sitt förslag ett undantag från lagstiftning för länder där parterna förhandlar om kollektivavtal.

– Vi ser inte att ett undantag ger tillräckliga garantier för att skydda den svenska partsmodellen. Det finns en risk att ett undantag kan prövas av EU-domstolen. Det finns också andra delar i förslaget där alla medlemsländer ska omfattas, säger Anna Falck.

Arbetsgivarverket kommer nu närmare analysera förslaget, bland annat via arbetet inom CEEP, en arbetsgivarorganisation på EU-nivå för allmännyttiga och offentliga arbetsgivare. CEEP har i sina remissvar till EU-kommissionen avvisat tanken på lagstiftning i lönebildningsfrågor. Förslaget om lagstadgade minimilöner måste innan det kan träda i kraft prövas av EU-parlamentet och beslutas av ministerrådet.