Avtalsrörelse inom industri och kommunal sektor avslutade

Avtalsförhandlingarna mellan parterna inom industrin är klara. Därmed är också det så kallade märket som övriga avtalsområden har att förhålla sig till angivet. Samtidigt fortsätter förhandlingarna inom staten.

Överenskommelserna, som löper på 29 månader, har ett totalt värde av 5,4 %. I värdet ingår förutom löneökningar även bland annat högre avsättning av pensioner.

Avtalen omfattar perioden den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Avtalen innehåller inga retroaktiva löneökningar för de 7 månader som det tidigare avtalet varit prolongerade i avvaktan på de uppskjutna avtalsförhandlingarna. De sista 12 månaderna i de nya avtalen är uppsägningsbara, en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändras avsevärt.

Beroende på avtalstillhörighet ser fördelningen av "märket" något olika ut, på något avtal innebär det till exempel löneökningar motsvarande 5 % samt en avsättning till pension med 0,4 %.

– Nivån på industriavtalen förvånar en aning, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck, samtidigt ger den tillsammans med avtalens längd möjlighet att hantera såväl löneökningar som pensionsavsättningar.

Enligt industriavtalen gäller två revisionstidpunkter under avtalsperioden den 1 november 2020 respektive den 1 april 2022. Den största löneökningen sker 2020, men då gäller som sagt ingen retroaktivitet för den period som avtalet varit prolongerat. Inte heller sker någon revision under 2021.

Det märke som de övriga avtalssektorerna har att förhålla sig till i sina avtalsförhandlingar är således 5,4 % över en period om 29 månader, 36 månader om man räknar in prolongeringsperioden. På 36 månader skulle det i så fall innebära en årstakt 1,8 %.

Även inom kommunerna har nya avtal tecknats

Även SKR och Sobona har slutit nya avtal med två motparter på den kommunala sidan. Mellan arbetsgivarorganisationerna och Kommunal gäller ett avtal som löper över 41 månader. Löneavtalet är satt för de första 29 månaderna och följer märket, men tre revisionstidpunkter, till skillnad från industrins två. Utöver detta gäller en riktad satsning på yrkesutbildade som motsvarar 0,3 % per år. Dessutom har parterna kommit överens om att ett icke nivåhöjande belopp om 5 500 kronor ska utbetalas under 2020. De sista 12 månaderna i avtalet är parterna överens om att förhålla sig till det märke som industrin därefter kommer överens om.

Även med OFR har ett nytt avtal slutits av arbetsgivarna på den kommunala sidan. Avtalet är sifferlöst och löper över 41 månader.

De statliga avtalsförhandlingarna

– Myndighetscheferna har genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen ansvar för att lönerna på det statliga området respekterar märket, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck. Grunden för RALS-T är att avtalet är sifferlöst och de lokala lösningarna beror på de förutsättningarna som gäller hos varje arbetsgivare. 

Från och med nästa vecka går avtalsförhandlingarna in i ett intensivare skede.