Ändringar i Avtal om omställning

I april erhöll Arbetsgivarverket en förhandlingsframställan från OFR/S,P,O, Saco-S och Seko om villkor vid omlokalisering av myndigheter. Detta har nu resulterat i en överenskommelse om en ny paragraf i Avtal om omställning.

Bakgrunden till framställan är de beslut som regeringen fattar om att omlokalisera en myndighet från Stockholm till en annan ort och vilka konsekvenser dessa beslut får för deras medlemmar. Ett sådant beslut kan röra hela eller delar av en myndighet.

Parterna har därefter diskuterat om det föreligger ett behov av att ändra alternativt komplettera Avtal om omställning utifrån dessa regeringsbeslut. En fråga som våra motparter återigen lyft är konsekvenserna av den AD-dom som i november avgjorde arbetsskyldighet när en hel myndighet omlokaliseras. För vår del har det inte varit aktuellt att ingå några överenskommelser som påverkar resultatet av AD-domen eller principiellt ändrar det nu gällande Avtalet om omställning.

Diskussionerna har resulterat i att vi konstaterat att när en myndighet får ett regeringsbeslut, ofta utan någon förhandsinformation, om att de ska omlokaliseras till en ny ort påverkas hela organisationen och en oro om framtiden uppstår.

Parterna är, utifrån de speciella omständigheter som ett sådant beslut har, överens om att komplettera nuvarande avtal med en ny paragraf i den del i avtalet som rör omlokalisering i en situation där arbetstagaren har en arbetsskyldighet på den nya orten.

Kompletteringen omfattar tre olika insatser. Dels införs en möjlighet till en tidig informationsinsats från Trygghetsstiftelsen kring deras verksamhet till alla berörda efter ett regeringsbeslut om omlokalisering.

Vidare införs en möjlighet för arbetstagare som är arbetsskyldig på den nya orten att erhålla coachande samtal från Trygghetsstiftelsen som stöd för att arbetstagen ska kunna fatta ett eget beslut kring sin fortsatta anställning.

Dessutom har vi också gjort det möjligt för en arbetstagare att under vissa förutsättningar erhålla stöd inom ramen för Trygghetsstiftelsens individuella åtgärder utan att arbetstagaren behövt säga upp sig från sin anställning i syfte att stödja arbetslinjen.

Nedanstående avtalstext har tillförts 4 kap. Övriga bestämmelser i Avtal om omställning med giltighet från och med den 1 juli 2018.

1 b § Regeringsbeslut om omlokalisering

När regeringen fattat beslut om att omlokalisera en hel verksamhet inom en myndighet eller en hel myndighet från dess nuvarande läge till en annan ort som ligger utanför normalt pendlingsavstånd gäller utöver vad som framgår av 1 § följande.

1. Arbetsgivaren har möjlighet att efter dialog med lokala fackliga organisationerna kring regeringens omlokaliseringsbeslut bjuda in Trygghetsstiftelsen för en allmän information rörande deras verksamhet på en övergripande nivå. Denna insats kan ges till alla berörda oavsett hur arbetsskyldigheten är reglerad i det enskilda fallet.

2. Arbetstagarens som är arbetsskyldig på den nya orten har möjlighet att via Trygghetsstiftelsen erhålla 1-3 coachande samtal i syfte att kunna fatta ett eget beslut kring sin fortsatta anställning [1]. Samtalen påbörjas i god tid, normalt senast 8 månader, innan arbetstagaren blir arbetsskyldig på den nya orten. I samband med dessa samtal kan inga individuella åtgärder utgå.

3. En arbetstagare kan under vissa förutsättningar erhålla ett tidigt stöd inom ramen för Trygghetsstiftelsens individuella åtgärder utan att medarbetaren har sagt upp sig från sin anställning allt i syfte att stödja arbetslinjen. Detta under förutsättning att:

  • Arbetstagaren meddelat att den inte har för avsikt att följa med till den nya orten.
  • Arbetsgivaren, efter samtal med arbetstagaren, konstaterar att ett behov av tidiga individuella åtgärder föreligger för att stärka arbetstagarens anställningsbarhet. Trygghetsstiftelsens synpunkter kan inhämtas om det föreligger olika uppfattningar rörande behovet av tidiga åtgärder

Omfattningen av de individuella åtgärderna planeras utifrån både verksamhetens och arbetstagarens behov.

Individuella åtgärder kan påbörjas tidigast 6 månader innan omlokaliseringen efter det att arbetsgivaren har anmält arbetstagaren till Trygghetsstiftelsen.

 

Fotnot. [1] För att kunna omfattas av Avtal om omställning ska uppsägningen ske tidsmässigt enligt den partsgemensamma tolkningen av Avtal om omställning som parterna gjort 2017-08-14.